Welkom bij de digitale welstandsnota van de gemeente Epe. Met deze website kunt u eenvoudig de welstandscriteria voor uw bouwplan raadplegen. Vergunningplichtige bouwopgaven moeten voldoen aan 'redelijke eisen' van welstand. Hiervoor toetst de welstandscommissie het bouwplan aan de criteria uit de welstandsnota en geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Weet u niet of uw bouwplan vergunningplichtig is, doet u dan de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

Met de digitale welstandsnota wil de gemeente Epe u meer inzicht geven in de welstandscriteria die voor uw bouwplan van toepassing zijn. Daartoe is elk welstandscriterium eenvoudig geformuleerd en voorzien van een duidelijk pictogram.  Als u de welstandscriteria in acht neemt dan is de kans groot dat uw bouwplan voldoet aan 'redelijke eisen' van welstand. De welstandscommissie toetst uw bouwplan namelijk aan dezelfde criteria. Wilt u iets anders dan gebruikelijk of wilt u afwijken? Dat kan natuurlijk, maar wellicht is het dan zinvol om vooraf het plan met de welstandscommissie te bespreken. Zij kunnen u nuttige tips geven waardoor het bouwplan uiteindelijk, in afwijking van de welstandscriteria, blijft voldoen aan ‘redelijke eisen’ van welstand. Dit voorkomt teleurstellingen.

Bestemmingsplan
Let op, uw bouwplan wordt niet alleen aan de welstandscriteria uit de welstandsnota getoetst. Ook de regels uit het bestemmingsplan kunnen bepalend zijn voor de wijze waarop u uw bouwplan mag realiseren. Voordat u het bouwplan door een architect of aannemer laat uitwerken is het raadzaam om eerst na te gaan of uw bouwplan past binnen de bestemmingsplanregels. Als dit geen beperkingen oplevert kunt u starten met het uitwerken van uw wens tot een realistisch bouwplan en kan het plan onder andere getoetst worden aan de welstandsnota.

Welstandstypologiekaart
De actualisatie van de welstandsnota Epe heeft als doel de welstandsnota te vereenvoudigen en gebruiksvriendelijke te maken voor burgers en bouwers. De gemeente is verdeeld in verschillende welstandsgebieden waar specifieke welstandscriteria voor zijn opgenomen.

In deze digitale versie van de welstandsnota is vooralsnog de gebiedsindeling van de welstandsnota 2004 als basis gehanteerd. Verschillende gebieden zijn ondertussen van typologie gewijzigd (bijvoorbeeld landelijk gebied naar woongebied). De oorspronkelijke welstandscriteria voldoen daarmee niet om nieuwe bouwplannen te kunnen toetsen. De gemeente Epe past op dit moment de welstandstypologiekaart aan op de actuele stand van zaken. In de ‘herziene welstandsnota Epe’ die na de zomervakantie 2011 door de raad van Epe wordt vastgesteld is deze actuele kaart de basis voor de welstandsgebieden. In de ontwerpfase wordt nog uitgegaan van de bestaande welstandsnota.

Wij wensen u veel succes met het realiseren van uw bouwplan. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0578 of per mail gemeente@epe.nl  Zij zorgen er voor dat uw vraag bij een vakspecialist terecht komt, die vervolgens zo snel mogelijk contact met u opneemt.