Structuurvisie Brunssum

8.7.5   Ora et Labora
 

Typering
Bedrijventerrein Ora et Labora is een privaat ontwikkeld bedrijventerrein, dat bestaat uit een beperkt aantal milieuhinderlijke bedrijven, die zich met name richten op de recyclingbranche. Het is gelegen aan de oostzijde van Brunssum, nabij de Duitse grens.

Toekomstwaarde
De toekomstwaarde geeft een indicatie van de situatie van het gebied bij ongewijzigd beleid. Deze toekomstwaarde van het gebied wordt bepaald door de mate van duurzaamheid, aanpasbaarheid en beheerbaarheid. Naarmate de toekomstwaarde lager is, neemt het risico dat in de toekomst problemen ontstaan toe.  De toekomstwaarde van dit gebied wordt als volgt beoordeeld. (lees hier meer over de betekenis van onderstaande begrippen locatie, functie, omgeving en gebouw) 

Risico's
Specifiek zien we voor deze locatie de volgende risicoís die van invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling:

  • Dit type bedrijvigheid zou op een beter bereikbare en meer centraal in de regio gelegen locatie thuishoren.
  • Voldoende afstand  bewaren ten opzichte van kwetsbaar natuurgebied om aantasting of hinder te voorkomen.
  • Het gebied wordt op basis van het Uitvoeringsprogramma Revitalisering van Parkstad-Limburg aangeduid als een terrein dat in aanmerking komt voor revitalisering. (tabel)

Klik hier voor een overzicht van de risicokaart voor alle gebieden bij ongewijzigd beleid.

De ontwikkeling van het gebied Oostflank en inpassing van de Buitenring vereisen herstructurering van Ora et Labora met de onlosmakelijk daarbij behorende bedrijfsverplaatsingen. Geconstateerd moet worden, dat de ontwikkeling van een nieuw regionaal bedrijventerrein voor milieuhinderlijke bedrijvigheid, centraal in het gebied, strijdig is met de geformuleerde doelstellingen voor de Oostflank. Voor de vestiging van nieuwe milieuhinderlijke bedrijvigheid op de Oostflank is in principe geen plaats. Dit is strijdig met het uitgangspunt te streven naar een prettig woon- en leefklimaat.

Hoofdkeuze

Voor de werklocatie Ora et Labora wordt gestreefd naar een concentratie van deze activiteiten op een meer centraal gelegen locatie in de regio. Het terrein kan middels de Buitenring beter ontsloten worden, maar de activiteiten werken ook conflicterend met het oog op recreatieve en natuurontwikkeling. Ook wordt gedacht aan een reserveringslocatie op het gebied van duurzame energie.

Noodzakelijke handelingen
Om dat te bereiken zijn de volgende acties noodzakelijk:
1) Streven naar bundeling van deze activiteiten op een meer centraal in de regio gelegen locatie.

Relatie met hoofdlijnen van beleid
Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de volgende algemene beleidsambities:
1) Optimale bereikbaarheid
2) Zorg dragen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat.
3) Ontwikkelruimte voor nieuwe (commerciŽle) recreatieve initiatieven.