Structuurvisie Leudal (versie 2)

3.2.1   Voortgezet onderwijs
 

Ruimtelijke mechanismen
Door een proces van ontgroening zal er op de langere termijn minder vraag zijn naar middelbaar onderwijs. Daarnaast is een extensivering van het ruimtegebruik zichtbaar in het voortgezet onderwijs, wat zich uit in het aanbieden van zelfstandige werkplekken aan leerlingen en het aanbieden van een studiehuis.

Beleidsuitgangspunten
In de gemeente Leudal zijn er twee scholen voor VMBO, één school voor HAVO en één school voor VWO. De gemeente Leudal wil een goed en bereikbaar onderwijsaanbod faciliteren. De gemeente Leudal wil het huidige aanbod behouden en waar mogelijk versterken.

Ruimtelijke weerslag
Om aan de beleidsuitgangspunten invulling te geven, en zodoende een duurzaam voorzieningenpatroon te realiseren, zal de gemeente Leudal optimaal anticiperen op de ruimtelijke mechanismen. Dit heeft de volgende ingrepen tot gevolg:

  • Behouden van de huidige locaties
  • Goede aansluiting met het openbaar vervoer realiseren
  • Veilige fietspaden aanleggen in de omgeving van de schoollocaties

Effectuering
De gemeente Leudal biedt zelf geen onderwijs aan. Om de ruimtelijke weerslag te realiseren zal de gemeente:

  • Middelen doordecentraliseren
  • Planologische en stedenbouwkundige condities creëren waarbinnen onderwijshuisvesting, ook in de toekomst, kan worden ontwikkeld
  • Naast het OOGO extra tijd investeren in bilaterale overleggen met het schoolbestuur

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.