Structuurvisie Brunssum

8.12.3   Landgoed Brunssheim
 

Typering
Aan de zuidrand van de gemeente, op de grens met de gemeente Heerlen ligt het terrein van het landgoed Brunssheim. Het terrein aan rand van de Brunssummerheide heeft op dit moment een recreatieve functie, bestaande uit onder andere een openbaar natuurbad. Daarnaast is in het gebied een verblijfsrecreatiepark Brunssheim en de voetbalvelden Langeberg aanwezig. 
Het terrein is deels particulier eigendom.

Toekomstwaarde
De toekomstwaarde geeft een indicatie van de situatie van het gebied bij ongewijzigd beleid. Deze toekomstwaarde van het gebied wordt bepaald door de mate van duurzaamheid, aanpasbaarheid en beheerbaarheid. Naarmate de toekomstwaarde lager is, neemt het risico dat in de toekomst problemen ontstaan toe.  De toekomstwaarde van dit gebied wordt als volgt beoordeeld. (lees hier meer over de betekenis van onderstaande begrippen locatie, functie, omgeving en gebouw) 

Risico's
Specifiek zien we voor deze locatie de volgende risico’s die van invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling:

  • Te intensief recreatief gebruik kan spanning opleveren met aanwezige natuurwaarden.

Klik hier voor een overzicht van de risicokaart voor alle gebieden bij ongewijzigd beleid.

Het gebied is waardevol voor de inwoners van Brunssum vanwege de aanwezige recreatieve voorzieningen (natuurbad) en omdat het gebied toegang verschaft naar het heidegebied.

Hoofdkeuze

Voor dit gebied zullen recreatieve ontwikkelingen worden gefaciliteerd. Behoud van het recreatieterrein is belangrijk voor de toeristische en recreatieve belevingswaarde van Brunssum. Enige beperkte uitbreiding wordt toegestaan. Het gebied draagt bij aan een positief toeristisch imago van Brunssum.

Noodzakelijke handelingen
1) Verbeteren uitstraling entreegebied
2) Openbare voorzieningen verbeteren (kleedruimten, horecaterras etc.)

Relatie met hoofdlijnen van beleid

Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de volgende algemene beleidsambities:
1) Ontwikkelruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven en verbeteren toeristisch imago
2) Het bieden van een bereikbaar en compleet pakket aan voorzieningen.
3) Zorg dragen voor prettig woon-, werk-, en leefklimaat.