6   Algemeen beleid verkeer
 

Brunssum zet in op een leefbare omgeving. Het totaal aan functies moet vanuit de woning goed bereikbaar zijn, te voet, per fiets, met de auto en waar mogelijk per openbaar vervoer. Maar tegelijkertijd moeten de neveneffecten van de mobiliteit, veiligheid, stof, trilling, geluid, risico’s zo veel mogelijk worden beperkt. Daarom is het essentieel dat niet-noodzakelijk verkeer via het bovenlokale wegennet wordt omgeleid.

Binnen de bebouwde kom dienen het centrum en de belangrijke voorzieningen vanuit alle wijken goed bereikbaar te zijn. Daarnaast moet men in staat zijn vanuit de wijken op een gerichte wijze de noodzakelijke bestemmingen buiten Brunssum te bereiken.

Veel mobiliteit vindt plaats binnen de regio. Afstemming en samenwerking binnen Parkstad is noodzakelijk. Samen werken aan een duurzaam verkeer- en vervoersysteem voor de regio Parkstad. Dragers in het regionale verkeer- en vervoer zijn de regionale hoofdinfrastructuur (Binnen- en Buitenring), versterken van het openbaar vervoer, met name de internationale relaties, een goed langzaam verkeersnetwerk en een goede basisverkeersveiligheid in de woonwijken.

Voor de economische ontwikkeling van de Oostflank is niet alleen de Buitenring van grote betekenis. De beoogde toeristisch/recreatieve/leisure ontwikkeling kan niet los worden gezien van vergelijkbare ontwikkelingen elders in Parkstad. De gezamenlijke meerwaarde van deze ontwikkelingen vraagt om een openbaarvervoerssysteem dat de verschillende ontwikkelingen met elkaar verbindt en kan bijdragen tot de totaalbeleving van deze ontwikkeling.

Specifiek voor Brunssum zijn op het gebied van mobiliteit de volgende onderwerpen van belang:

1. Leefbaarheid en goede infrastructuur;
2. Optimale bereikbaarheid en parkeergelegenheden op buurtniveau;
3. Beperken autogebruik.

Uitvoering van dit beleid

De uitvoering van dit beleid is opgenomen in de Uitvoeringsparagraaf 

Kaartbeelden

Klik hier voor een overzicht van de voor Brunssum voornaamste wegenstructuur.

Klik hier voor een overzicht van alle gebieden.