5.3   Ontwikkelruimte voor nieuwe (commerciële) recreatieve voorzieningen en verbeteren toeristisch imago
 

Bij het realiseren van nieuwe locaties voor recreatieve ondernemingen wordt onderscheid gemaakt tussen individuele locaties en planmatige locaties. Individuele locaties betreffen ondernemingen die er voor kiezen in Brunssum hun onderneming te willen vestigen c.q. voortzetten en daarvoor willen investeren op een locatie die reeds hun eigendom is. We willen hier, onder voorwaarden, medewerking aan verlenen.

 Beleid

Binnen en direct grenzend aan de huidige bedrijventerreinen, zorgclusters, gemengde gebieden en voorzieningenconcentraties verlenen we in principe medewerking aan de realisatie van nieuwe ondernemingen ter versterking van het recreatieve klimaat op particuliere percelen. Buiten deze gebieden zal een terughoudend beleid worden gevoerd.

Aan realisatie van planmatige nieuwe locaties wordt geen medewerking verleend, behoudens in het gebied ‘Oostflank’. De herontwikkeling van de Oostflank beoogt primair het scheppen van duurzame (schone) werkgelegenheid. Deze ontwikkelingen kunnen liggen in de toeristisch-recreatieve sfeer en/of de bedrijfsmatige (milieuvriendelijke) sector. Omdat de Oostflank als één integraal gebied wordt ontwikkeld, wordt hier in een aparte paragraaf op ingegaan.

De interregionale ontwikkeling van de Groenmetropool levert een belangrijke bijdrage aan de toeristisch recreatieve positie van Brunssum. De Groenmetropool is het voormalige mijngebied, dat loopt van Beringen in Belgisch-Limburg, via Nederlands-Limburg, tot aan Düren in Duitsland. Brunssum en Parkstad Limburg nemen een belangrijke plaats in binnen de Groenmetropool. De toeristische routes kunnen een impuls betekenen voor de recreatieve voorzieningen van Brunssum. Daarnaast wordt het "Kunstenpark Energie" in het Schutterspark gezien als een culturele-toeristische attractie.

Culturele elementen spelen een belangrijke rol binnen stedelijke ontwikkeling. Cultuur maakt, door een goede aansluiting op de identiteit van de verschillende Parkstad-delen, een substantieel deel uit van het dagelijks leven in de regio Parkstad. Elk centrum heeft een geheel eigen identiteit. Op het gebied van cultuur kan Brunssum zich meer profileren als bijvoorbeeld dansstad waarbij economische functies en voorzieningen en evenementen, zoals de Folkloristische Parade, een ondersteunende rol bieden. In de Cultuurnota staat de visie voor het Brunssums cultuurbeleid.

Relatie met beleid Parkstad

Het Toerisme heeft zich de afgelopen jaren al sterk ontwikkeld in Parkstad Limburg en met name in Park Gravenrode. Deze ontwikkeling wordt doorgezet en daarnaast wordt ruimte geboden aan toeristische ontwikkelingskansen in de Oostflank van Brunssum. Als uitwerking van de toeristische visie zullen ook elders aan de Parkstadring toeristische clusters gericht op leisure tot ontwikkeling worden gebracht.

Vanuit economisch perspectief wordt de vrijetijdseconomie voor de regio, met name met het oog op het Duitse achterland, als zeer kansrijk aangemerkt. Ook in Parkstadverband wordt ingezet op de verdere uitbouw van het toeristische profiel van Parkstad. Zo wordt in het concept-Regionaal Structuurplan Parkstad Limburg geopteerd voor nieuwe leisure en pleasure-ontwikkelingen langs de Buitenring, één en ander aanhakend op de aanwezige attracties Gaiapark, park Gravenrode, Mondo Verde, Snowworld en Golfbaan Brunssummerheide. Een verdere uitbouw in deze sector nabij Buitenring ligt dan ook alleszins in de rede, ook uit oogpunt van werkgelegenheid.

De navolgende overwegingen zijn hierbij aan de orde:

  1. Zuid-Limburg ontbeert nog een grote toeristische attractie die de regio nationaal en zelfs internationaal op de kaart zet als toeristische regio;
  2. Er moet sprake zijn van een substantiële nieuwe impuls die niet leidt tot verdringing in de markt, maar in het aanboren van een nieuwe markt;
  3. Nieuwe dagrecreanten kunnen ook worden aangetrokken door meer verblijfsaccommodaties.

Parkstad Limburg heeft een strategische visie op het toerisme opgesteld. Voor een betere positie en een hoger rendement dient Parkstad zich in de toekomst meer te ontwikkelen als verblijfsdestinatie (met een groter marktbereik en hogere bestedingen per persoon per dag). De aldus ontwikkelde verblijfsaccommodaties kunnen tevens worden ingezet om meer bijeenkomsten en vergadertoerisme aan te trekken, een segment waarin Parkstad momenteel duidelijk achterblijft bij andere stedelijke regio’s.

Ruimtelijke doorwerking van dit beleid

Bovenstaand beleid geldt voor alle groen- en recreatiegebieden die deel uitmaken van de gemeente Brunssum.

Uitvoering van dit beleid

De uitvoering van dit beleid is opgenomen in de Uitvoeringsparagraaf 

Ander beleid

De andere beleidskeuzen voor groen en recreatie zijn:

Beleid in hoofdlijnen;
Zorg dragen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat;
Verhogen recreatieve en milieukundige kwaliteit.

 

Kaartbeelden

Klik hier voor een overzicht van alle groen- en recreatiegebieden.

Klik hier voor een overzicht van het Beschermd Dorpsgezicht

Klik hier voor een overzicht van alle gebieden.