5.2   Verhogen recreatieve en milieukundige kwaliteit
 

Onze ambities op het gebied van recreatie en milieu hebben wij vertaald in de volgende doelstellingen:
1. Versterking van recreatieve kwaliteit van Brunssum: Oostflank;
2. Aandacht voor het mijnverleden en archeologie;
3. Toenemende aandacht voor versterking omgevingskwaliteit.

 Beleid

De beleidsambities die voor Brunssum worden geformuleerd in de Nota Toerisme en Recreatie (in voorbereiding) zijn als volgt:

  1. Voorwaarden scheppen en mogelijkheden creëren voor toeristisch- recreatief ondernemerschap;
  2. Het scheppen van werkgelegenheid;
  3. Het verbeteren van de regionale positie.

De gemeente zet vooral in op het versterken van de ecologische verbindingszones aan de oostzijde , met daaraan gekoppeld een opwaardering van de recreatieve kwaliteit.

Relatie met beleid Parkstad

De visie op de Oostflank is versterking van het landschap tot het grootste openbare groenareaal van Parkstad Limburg. De kwaliteit van de Brunssummerheide/Schinveldse Bossen staan centraal: het groene middelpunt van de regio, naast het Heuvelland. Het gebied moet zijn aantrekkingskracht ontlenen aan de unieke wijdheid, rust en ruime mogelijkheden voor recreatie. Daarbinnen liggen het recreatiepark Schutterspark, de gerenatureerde Rode Beek en de 45-holes tellende golfbaan. Het gebied moet de natuurschakel worden tussen de stad en de Brunssummerheide /Tevenerheide / Schinveldse bossen en verder Duitsland in. Alle geplande activiteiten moeten daarop zijn afgestemd en moeten daaraan kwaliteit toevoegen: ‘te gast in de natuur’. De Buitenring wordt ingezet als belangrijke landschappelijke ontsluitingsas, een hoogwaardige Parklane met ‘groene landmarks’. Voor de Oostflank Brunssum geldt een specifieke opgave.

De aanwezige grindgroeve is nu nog in bedrijf, maar dient te worden getransformeerd tot recreatief gebied (dag- en verblijfsrecreatie) in combinatie met natuurontwikkeling en beperkte woningbouw. Wellicht is, op termijn, ruimte voor een bovenregionale dagrecreatieve trekker. Toeristisch-recreatieve formules die een aanvulling vormen op het toeristisch profiel van Parkstad Limburg kunnen hier worden gevestigd. Ook wordt hier  ruimte beschikbaar gesteld voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie

Ontwikkelingskaart Parkstad-Limburg

Ruimtelijke doorwerking van dit beleid

De gemeente Brunssum heeft de ambitie om de recreatieve en milieukundige kwaliteit te verhogen in de volgende gebieden:
1) Oostflank;
2) de (renaturering van de) Rode Beek;
3) Verscheidene natuurlijke/ecologische verbindingszones.

Uitvoering van dit beleid

De uitvoering van dit beleid is opgenomen in de Uitvoeringsparagraaf 

Ander beleid

De andere beleidskeuzen voor groen en recreatie zijn:

Beleid in hoofdlijnen;
Zorg dragen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat;
Ontwikkelruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven.

Kaartbeelden

Klik hier voor een overzicht van alle groen- en recreatiegebieden.

Klik hier voor een overzicht van het Beschermd Dorpsgezicht

Klik hier voor een overzicht van alle gebieden.