5.1.3   Kwalitatief goede en veilige woonomgeving
 

Het beleid, zoals dat is opgenomen in de beleidsnota Integrale veiligheid en het Beleidsplan Handhaving Fysieke Leefomgeving wordt in beginsel gevolgd.

Beleid

We streven per buurt naar een kwalitatief goede en veilige woonomgeving. Dit is van essentieel belang voor een goede woon- en leefkwaliteit. Daarom zullen bij (her)inrichting van openbare ruimten en bij de ontwikkeling van nieuwe functies en herstructurering van bestaande functies de betekenis voor de kwaliteit en veiligheid van de woonomgeving van direct en indirect betrokken buurten voorop staan.

Nieuwe knelpunten worden met dit beleid voorkomen en de gemeente zal het initiatief nemen om bestaande knelpunten op te lossen.

De doelstelling van de beleidsnota Integrale veiligheid is door het verhogen van de veiligheid een bijdrage leveren aan een optimaal leefklimaat in de wijken, buurten en het centrum van Brunssum, waarbinnen burgers -jong en oud- zelfstandig kunnen functioneren en zich daarbij veilig, betrokken en verantwoordelijk kunnen voelen.

In het Beleidsplan Handhaving Fysieke Leefomgeving wordt hoofdzakelijk gestreefd naar het realiseren van een veilige, leefbare en duurzame gemeente waar het prettig is om te wonen, werken en verblijven. Handhaving is primair gericht op het bereiken van veiligheid en leefbaarheid.