5.1.2   Voldoende aanwezigheid openbaar groen
 

Het merendeel van de buurten van Brunssum heeft door de aanwezigheid van openbaar groen, in combinatie met het privť groen, een groen karakter. Meerdere wijken zijn in het verleden opgezet vanuit de tuinstad gedachte.

De groenstructuur wordt met name opgebouwd op basis van een aantal (stads)parken: Emmapark, Hemelderpark, Vijverpark en Schutterspark. Deze parken zijn voor de meeste wijken op loopafstand bereikbaar. Er wordt gestreefd naar een groene dooradering die deze parken met elkaar verbindt. Daarnaast is aan de noordkant (Schinnen/Onderbanken/Merkelbekerbeekdal)) het landschappelijk agrarisch gebied van belang voor de recreatieve waarde van Brunssum, terwijl aan de zuidkant de Brunssummerheide een belangrijk en waardevol landschappelijk gebied vormt.

Het gemeentelijk Groenstructuurplan onderscheidt vier categorieŽn groen. Dit zijn ecologisch groen, representatief groen, centrumgroen en woonomgevingsgroen. Voor ecologisch groen komt het buitengebied alsmede enkele zones langs hoofdontsluitingswegen en eilanden in grotere stadsparken in aanmerking. Representatief groen heeft een zichtbaar hoge verzorgingsgraad en komt voor langs hoofdwegen van de bebouwde kom. Het centrumgroen heeft tevens een economisch belang. Centrumgroen heeft een hoog onderhoudsniveau. In het woonomgevingsgroen staat de goede verzorging voorop. Het betreft openbaar groen aansluitend aan particuliere tuinen en met gebruiks- en verkeersgeleidende functies. Het beheer van het groen is in te delen in intensief, normaal en extensief onderhoud. Deze vormen komen respectievelijk overeen met traditioneel beheer, alternatief beheer en ecologisch beheer.

De gebieden die behoren tot ecologisch groen, representatief groen, centrumgroen en woongroen zijn afgebeeld in deze kaart uit het Groenstructuurplan. Deze kaart uit het Groenstructuurplan heeft ook als uitgangspunt gediend voor de groen- en recreatiekaart in deze structuurvisie.

Het gemeentelijk Bomenbeleidsplan heeft als doelstelling het duurzaam bewaren van monumentale bomen. Om de monumentale bomen alle bescherming te kunnen geven, dienen deze een plaats te krijgen in het bestemmingsplan. Een kapvergunning voor het kappen van een monumentale boom wordt alleen verleend in geval van gevaarzetting of een zwaarwegend maatschappelijk belang. Het beheer van deze bomen kan uiteenlopen van beperkt tot intensief.