5.1.1   Bereikbaarheid recreatieve voorzieningen
 

Ondanks de directe nabijheid van de Brunssumerheide en de groene Oostflank is de bereikbaarheid van deze gebieden vanuit de woongebieden van Brunssum beperkt. Verbetering van deze relaties staat hoog in het vaandel. Daarvoor zijn allerlei kleinschalige aanpassingen nodig om het wandel- en fietsnetwerk van deze gebieden te koppelen aan het interne netwerk van de woonwijken en buurten. De tracékeuze van de randweg, maar ook de situering en wijze van uitvoeren van de weg mogen geen nieuwe belemmeringen oproepen voor de versterking van de interactie tussen de kern en het buitengebied.

De Buitenring heeft een barrière-effect voor langzaam verkeersverbindingen. Om dit barrière-effect zoveel mogelijk te beperken wordt gestreefd naar meerdere langzaamverkeersverbindingen over/onder de Buitenring. Ten behoeve van het optimaal benutten van de recreatieve potenties van dit gebied is het essentieel te beschikken over voldoende recreatieve fietsroutes. Brunssum wil zich meer richten op de recreatieve fietser.

Relatie met beleid Parkstad

Binnen het element fietsverkeer streeft Parkstad Limburg naar veiligheid, uniformiteit en comfort voor de fietsers. Parkstad Limburg richt zich daarbij op het realiseren van ontbrekende schakels in en tussen de lokale fietsnetwerken, het oplossen van gevaarlijke locaties en een betere afstemming tussen ruimtelijke ordening en fietsbeleid op alle niveaus. Hiertoe is het opstellen van een Actieplan Fiets Parkstad Limburg van essentieel belang.