6.1   Leefbaarheid en goede infrastructuur
 

Voor de economische ontwikkeling van Brunssum is het van belang dat de wegenstructuur wordt verbeterd, zonder dat het woon- en leefklimaat wordt aangetast door verkeersoverlast. Een goed functionerend wegennet is van groot belang voor het economische en recreatief functioneren van Brunssum. De kosten van investeringen in infrastructuur zijn echter hoog en het rendement is verschillend.

Beleid

Het beleid binnen de gemeente Brunssum richt zich op het teweegbrengen van maximale bereikbaarheid van het gehele centrum binnen milieutechnisch aanvaardbare grenzen. Andere randvoorwaarden zijn het behouden of eventueel verbeteren van de verkeersveiligheid, het handhaven van de positie van langzaam verkeer en het goed afwikkelen van het openbaar vervoer. Daarnaast is het verder terugdringen van het doorgaand regionaal verkeer door de bebouwde kom een plicht.

De  Buitenring speelt een significante rol in de bereikbaarheid van verscheidene woon-, werk- en voorzieningengebieden en is belangrijk voor de recreatieve potenties van de Oostflank. Bovendien is deze weg van essentieel belang voor het terugdringen van doorgaand sluipverkeer door de bebouwde kom.

Brunssum zet in op het terugdringen van het doorgaande verkeer door de kern. Dit betekent dat de tracékeuze, maar ook de wijze van uitvoeren van de in regioverband aan te leggen randweg hieraan een structurele bijdrage moet leveren. Vanuit deze optiek ondersteunen we het voorkeurstracé langs de noord- en oostzijde van Brunssum. De Buitenring Parkstad Limburg zal een volledige ringweg gaan vormen rondom de regio Parkstad Limburg. Het is de bedoeling dat de Buitenring als een volwaardige autoweg (2x2 rijstroken, 100 km/uur) wordt uitgevoerd.

Deze weg verbindt het regionaal verbindend wegennet (N298, N276, N274 en N299), zodat het doorgaand verkeer buiten de bebouwde kom van Brunssum kan worden afgewikkeld. Met dit tracé wordt ook maximaal voorzien in structuur en bereikbaarheid voor de regio. Gezien aantakkingen aan het internationale wegennet, levert de weg een belangrijke bijdrage aan economische ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven en betekent de Buitenring een forse impuls voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Oostflank. De Buitenring wordt optimaal landschappelijk ingepast door onder andere een verdiepte ligging nabij Amstenraderveld.

De gemeente Brunssum is gebaat bij het voorkeurstracé van de Buitenring en erkent de structurerende werking op de ruimtelijke structuur. De gemeente Brunssum speelt op een verantwoorde manier in op de mogelijkheden om de bedrijvigheid nabij de Buitenring (Haefland, Rode Beek en Bouwberg) uit te breiden. Daarnaast wordt een verbeterde ontsluiting van het recreatiegebied Oostflank bewerkstelligd. Bovendien zal een verbeterde uitstraling van de bebouwde kom richting Buitenring het imago van Brunssum kunnen versterken.

Het gemeentelijk wegennet haakt straks aan op de Buitenring en heeft dan alleen nog een ontsluitende functie voor de Brunssumse wijken, inclusief het centrum. De aansluitingen op de Buitenring zijn van invloed op de verkeersstromen binnen de regio Parkstad-Limburg, waarbij interne regionale verbindingen bij voorkeur moeten verlopen via een radiaalstelsel tussen Buiten- en Binnenring. Een optimalisatiestudie zal op Parkstadniveau uitgevoerd worden.

Brunssum streeft naar een duidelijk onderscheid in wegenstructuur en bijbehorende functies:

1, regionale ontsluitingsweg ten behoeve van doorgaand verkeer (Buitenring). De Buitenring maakt onderdeel uit van de majeure ontwikkelingen voor Brunssum;
2. hoofdontsluitingswegen (stroomfunctie voor gemeentelijk bestemmingsverkeer);
3. goede bereikbaarheid van het centrum met voldoende parkeermogelijkheden (radiaalstructuur);
4. 30 km/uur zones in woonbuurten ter versterking van de leefbaarheid en tegengaan van verkeershinder.

Relatie met beleid Parkstad

In beleidsmatige zin haakt Brunssum aan bij het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan van Parkstad Limburg. Doel van dit plan is, bijdragen aan de economische structuurverbetering door te werken aan een duurzaam verkeer- en vervoersysteem voor de regio Parkstad. Verkeer beperkt zich immers niet tot de gemeentegrenzen, waarbij de zich voordoende mobiliteitsproblematiek op de hele Parkstadregio van toepassing is. Het verkeer- en vervoerbeleid richt zich op de aspecten infrastructuur (Binnen- en Buitenring), openbaar vervoer (m.n. internationale relaties), langzaam verkeer (fietsnetwerk) en verkeersveiligheid (inrichting woonwijken, educatie).

Wat betreft autoverkeer wil Parkstad Limburg zich vooral richten op het versterken van de oriëntatie door het nemen van maatregelen met betrekking tot de hiërarchie van wegen, het versterken van de aansluiting op lokale, bovenregionale en internationale netwerken.

Parkstad ziet mogelijkheden om bedrijvigheid aan de Buitenring te koppelen. Daarbij dient wel de toelaatbaarheid en de wenselijkheid van deze locaties te worden onderzocht. Aandacht voor historische patronen (wegen en locaties) en ecologische en hydrologische verbanden zijn daarbij relevant omdat zij de dragers kunnen vormen voor ontwikkelingen op het vlak van economie, toerisme, landschap en recreatie.

Uitvoering van dit beleid

De uitvoering van dit beleid is opgenomen in de Uitvoeringsparagraaf 

Ander beleid

De andere beleidskeuzen voor verkeer zijn:

Beleid op hoofdlijnen;
Optimale bereikbaarheid en parkeermogelijkheden op buurtniveau;
Beperken autogebruik.

Kaartbeelden

Klik hier voor een overzicht van de voor Brunssum voornaamste wegenstructuur.

Klik hier voor een overzicht van alle gebieden.