5.1   Zorg dragen voor prettig woon- en leefklimaat
 

Wij zien het als onze eigen verantwoordelijkheid om een toegankelijk en beleefbaar landschap te bieden aan onze inwoners.

Beleid

De waarden en kwaliteiten van natuur, groen en landschap in het buitengebied van Brunssum zijn belangrijk voor de totale woon- en leefkwaliteit van de gemeente. We streven daarom naar een behoud en versterking van de kwaliteiten en laten de landschappelijke kwaliteiten sturend zijn. Daarnaast streven we naar het zo goed mogelijk bruikbaar maken van deze kwaliteiten voor de woon- en leefkwaliteit van onze gemeente. Met name aan de oostzijde (Oostflank) van onze gemeente streven we naar een goede integratie van natuurbeleving en recreatie. De recreatieve functies kunnen hier versterkt worden.

Dit principe vertalen we naar de volgende beleidsdoelstellingen:
1. Bereikbaarheid recreatieve voorzieningen;
2. Aanwezigheid openbaar groen;
3. Kwalitatief goede en veilige woonomgeving;
4. Aandacht voor openbare ruimte;
5. Behoud van cultuurhistorische waarden.

Relatie met beleid Parkstad

De structuurvisie Parkstad Limburg maakt duidelijk dat de regio Parkstad kiest voor kwaliteit en voor versterken van de punten die de regio nu al zo herkenbaar en uniek maken: de groene kwaliteiten, de fijnmazigheid van de sociale structuren, de grote variŽteit aan woonmilieus, de goede bereikbaarheid en de hoge dichtheid van de kennisinstellingen. Dit zijn basisvoorwaarden voor een goed leefklimaat.

Ruimtelijke doorwerking van dit beleid

De groen- en recreatieve gebieden waar de gemeente zich verplicht te investeren in de groenstructuur of recreatieve kwaliteiten zijn:
1) Landgoed Brunsheim
2) Oude Mijnspoor 

Uitvoering van dit beleid

De uitvoering van dit beleid is opgenomen in de Uitvoeringsparagraaf 

Ander beleid

De andere beleidskeuzen voor groen en recreatie zijn:

Beleid in hoofdlijnen;
Verhogen recreatieve en milieukundige kwaliteit;
Ontwikkelruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven. 

Kaartbeelden

Klik hier voor een overzicht van alle groen- en recreatiegebieden.

Klik hier voor een overzicht van het Beschermd Dorpsgezicht

Klik hier voor een overzicht van alle gebieden.