4.1   Het bieden van een bereikbaar en compleet pakket aan voorzieningen
 

Voor goed wonen is het belangrijk dat alle relevante voorzieningen op aanvaardbare afstand aanwezig zijn en bereikbaar zijn. Op het vlak van maatschappelijke voorzieningen stuurt de gemeente actief door clusters met brede maatschappelijke voorzieningen per wijk te ontwikkelen. Op deze manier neemt de gemeente het initiatief en stuurt de voorzieningen door het creŽren van vestigingscondities die het voor ondernemers en instellingen mogelijk en aantrekkelijk maken beslissingen te nemen, die ook voor Brunssum en haar inwoners gunstig zijn.

Beleid

We bevorderen concentraties van voorzieningen op wijkniveau. Het betreft zowel maatschappelijke als commerciŽle voorzieningen. Door de voorzieningen te concentreren in enkele clusters, willen we de locaties zo aantrekkelijk mogelijk maken. Daarbij wordt ook gedacht aan dienstverleningsloketten op het gebied van zorg en overheid.

Hierbij gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

  • Streven naar een evenwichtige spreiding in relatie tot kwaliteit huisvesting en specifieke behoeften;
  • De inrichting van een Maatschappelijke Voorziening moet een duidelijke meerwaarde hebben door het samenvoegen met andere wijkvoorzieningen;
  • Alle kind-gerelateerde voorzieningen moeten zoveel mogelijk worden samengebracht;
  • Al te grote bouwmassaís worden niet nagestreefd;
  • EfficiŽnt ruimtegebruik door de huisvesting van basisscholen af te stemmen op de voorziene krimp;
  • De bereikbaarheid van kinderopvangvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen verbeteren;
  • Mogelijke invulling van leegkomende locaties moet een meerwaarde hebben voor de omgeving van de wijk.

Door voorzieningen te concentreren op wijkniveau maar binnen afzienbare afstanden te realiseren, kunnen efficiŽntievoordelen behaald worden, die op buurtniveau niet te behalen zijn. Bovendien wordt hiermee een positieve bijdrage gegeven aan de woon- en leefomgeving. In het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning wordt ingegaan op het feit dat wijkvoorzieningen een bijdrage dienen te leveren aan het verbeteren van de sociale structuur in de wijken.

Concreet hebben we ons onderstaande plichten gesteld:
1. Stimuleren van sport en beweging;
2. Duurzaam investeren in de jeugd;
3. EfficiŽnter gebruik van (school)gebouwen;
4. Speciale aandacht zorg en gezondheid.

Relatie met beleid Parkstad
Op de Sturingskaart Retail is het centrum van Brunssum aangegeven als een detailhandelscluster van grote regionale relevantie. De detailhandelsvoorzieningen in Treebeek hebben een kleine regionale relevantie voor Parkstad. Het centrum Heerlen/Parkstad heeft de grootste relevantie. Wat betreft dit centrum zijn geen concurerrerende nieuwe ontwikkelingen toegestaan.

Wat betreft gezondheidsvoorzieningen streeft Parkstad naar een Cluster Health, care & cure binnen meerdere concentratiepunten.

Ruimtelijke doorwerking van dit beleid

Voorzieningengebieden waar de gemeente Brunssum zich verplicht ontwikkelingen te realiseren zijn:
1) Brede School Centrum

De gemeente streeft ernaar om Ėgefaseerd- elk wijk een eigen wijkvoorziening te geven. De prioriteit ligt dan voornamelijk bij zuid, centrum en west, waarbij maatwerk de leidraad is. In Oost en Noord zijn reeds dergelijke wijkvoorzieningen aanwezig. De te optimaliseren voorzieningenclusters betreffen:

Op buurtniveau wordt behoud van een minimaal aanbod aan voorzieningen nagestreefd. Deze buurtvoorzieningen worden ondersteund door een compleet pakket aan voorzieningen in de directe nabijheid.

Uitvoering van dit beleid

De uitvoering van dit beleid is opgenomen in de Uitvoeringsparagraaf 

Ander beleid

De andere beleidskeuzen voor voorzieningen zijn:

Beleid in hoofdlijnen;
CreŽren gunstige omgeving voor voorzieningen;
Ontwikkelruimte voor commerciŽle voorzieningen. 

Kaartbeelden

Klik hier voor een overzicht van alle voorzieningengebieden.

Klik hier voor een overzicht van alle gebieden.