8.12.6   Oude Mijnspoor
 

Typering
Tussen de Mijnen Hendrik en Emma werd een mijnspoor aangelegd om de kolen op een snelle manier te vervoeren naar de haven van Stein en de Chemische Fabrieken van het Stikstofbindingsbedrijf in Geleen en de afvalstoffen af te voeren. Na de opheffing van het mijnspoor zijn grote delen van het spoor groengebied geworden. Slechts op enkele plekken is op de plaats van het spoor bebouwing aanwezig. Het gebied maakt onderdeel uit van het Beschermd Dorpsgezicht.

Toekomstwaarde
De toekomstwaarde geeft een indicatie van de situatie van het gebied bij ongewijzigd beleid. Deze toekomstwaarde van het gebied wordt bepaald door de mate van duurzaamheid, aanpasbaarheid en beheerbaarheid. Naarmate de toekomstwaarde lager is, neemt het risico dat in de toekomst problemen ontstaan toe.  De toekomstwaarde van dit gebied wordt als volgt beoordeeld. (lees hier meer over de betekenis van onderstaande begrippen locatie, functie, omgeving en gebouw) Risico's
Specifiek zien we voor deze locatie de volgende risico’s die van invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling:

  • Door stedelijke druk kan de openbare toegankelijkheid kan deze route aangetast worden.

Klik hier voor een overzicht van de risicokaart voor alle gebieden bij ongewijzigd beleid.

Hoofdkeuze

Ter plaatse van het Oude Mijnspoor wordt ingezet op een openbaar recreatief wandel-fietspad. Op basis van deze kaart uit het Groenstructuurplan is het Oude Mijnspoor bestemd als representatief groen. Representatief groen heeft een zichtbaar hoge verzorgingsgraad en komt voor langs hoofdwegen van de bebouwde kom.    

Noodzakelijke handelingen
1) Mijnspoortracé als openbare route in nieuwe planontwikkelingen als randvoorwaarde inpassen.

Relatie met hoofdlijnen van beleid
1) Verhogen recreatieve en milieukundige kwaliteit
2) Zorg dragen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat