8.3.4   Kleinschalig cultuurlandschap
 

Een groot deel van het buitengebied van de gemeente Leudal wordt gekenmerkt als kleinschalig cultuurlandschap. Het is een afwisseld gebied met een veelheid van functies en landschapstypen. In deze zone zijn nog veel kleinschalige landschapselementen gelegen. De autonome dorpen en de centrumkern zijn veelal in dit gebied gelegen.  

Voor dit gebied zijn de beleidsuitgangspunten voor de volgende thema’s van toepassing: