2.1   De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor wonen en woonomgeving
 

Beschikbaarheid van een woning voor alle doelgroepen

Elke inwoner moet in beginsel in staat zijn in de gemeente Leudal een passende woning te vinden. Passend ten aanzien van de aard van de woning, de bereikbaarheid van de noodzakelijke voorzieningen, maar ook ten aanzien van de betaalbaarheid. Binnen de bestaande woningmarkt, en de wijze waarop deze georganiseerd is, is het overgrote deel van de inwoners van de gemeente Leudal in staat daarbij hun eigen keuze te maken.

Voor een aantal doelgroepen ziet de gemeente medeverantwoordelijkheid, omdat zij binnen de mechanismen van de woningmarkt daartoe onvoldoende in staat zijn. De gemeente zal erop toezien dat zowel bij de programmering van nieuwbouwwoningen als bij aanpassingen van de bestaande voorraad ook voor deze meer kwetsbare doelgroepen passende woningen beschikbaar blijven. Door beslissingen door de oude gemeenteraden (van voor de herindeling) zijn de sturingsmogelijkheden voor veel lopende projecten beperkt.

De gemeente Leudal geeft extra aandacht aan de volgende doelgroepen:

  • lage inkomensgroep, waarin onder andere jongeren en starters vallen;
  • zorgbehoevende senioren aan het eind van de wooncurve;
  • overige speciale doelgroepen zoals gehandicapten.

De gemeente heeft hierbij een inspanningsverplichting richting de genoemde doelgroepen, maar geen resultaatsverplichting. Dit is ook niet mogelijk, aangezien de gemeente niet zelf woningen realiseert. Dit wordt door andere partijen (woningcoorporaties, ontwikkelaars e.d.) gedaan.

Aanpassing van de woning aan veranderende wooneisen

De gemeente Leudal is van mening dat het binnen randvoorwaarden mogelijk moet zijn voor de bewoners van de gemeente om de woning en woonomgeving aan te kunnen passen aan veranderende wooneisen. Gedacht kan worden aan het realiseren van aan- of uitbouw en realisatie van bijgebouwen. Door middel van de bouwmogelijkheden in de bestemmingsplannen worden voor de kernen de randvoorwaarden geschapen. Aanpassing van de woning is enkel mogelijk met behoud van kwaliteit. 

Behoud van kwaliteit van de woonomgeving

De gemeente is zelf de eerst verantwoordelijke voor het openbare deel van de fysieke woonomgeving. Dit betekent dat de gemeent een actieve rol heeft in het behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Voor het overige beleid voor wonen en woonomgeving: