6.2.3   Agrarisch netwerk
 

Afstanden en modal split
Landbouwvoertuigen zijn in principe niet ontworpen voor verkeersdeelname, maar voor het verrichten van werkzaamheden op landbouwgronden. Als gevolg van de geografische spreiding van die gronden en de aard van het wegennet maken landbouwvoertuigen gelijktijdig met ander verkeer gebruik van de openbare weg. De gemiddelde afstand die wordt afgelegd bedraagt veelal niet meer dan 20 kilometer. Door de schaalvergroting in de landbouw worden ook landbouwvoertuigen (van loonwerkers) steeds massaler. Dit kan leiden tot verkeersonveilige situaties, slechtere doorstroming door de lage snelheden en schade aan (zijkanten van) wegverhardingen.

Ruimtelijk beleid
De gemeente Leudal wijst geen landbouwontwikkelingsgebieden aan, maar levert zo veel mogelijk maatwerk aan de in de gemeente gevestigde agrarische ondernemers.

Mobiliteitsdoelstellingen
Ten aanzien van de bereikbaarheid van Leudal wil de gemeente de doorstroming op het hoofdwegennet bevorderen; op deze wegen wil de gemeente landbouwverkeer zoveel mogelijk weren. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor alternatieve routes op het onderliggende wegennet. De gemeente Leudal stelt de volgende randvoorwaarden voor de alternatieve routes om nieuwe knelpunten te voorkomen:

  • De route moet de herkomsten en bestemmingen voor het landbouwverkeer waarborgen; met andere woorden, de bestemming van landbouwverkeer moet voor landbouwverkeer bereikbaar blijven
  • De route mag geen grote omrijfactor hebben

Ten aanzien van de veiligheid vindt de gemeente Leudal dat als er meerdere alternatieve routes beschikbaar zijn, eerst de routes buiten de bebouwde kommen van de kernen afgewogen moeten worden, omdat hier minder potentiŽle conflictpunten zijn. Waar een alternatieve route voor landbouwverkeer samenvalt met fietsroutes wil de gemeente Leudal overgaan tot scheiding van de verkeerssoorten.

Ten aanzien van de leefbaarheid van de zestien kernen van Leudal wil de gemeente de trillingshinder en de geluidshinder van landbouwvoertuigen tegengaan omdat deze zorgen voor de grootste negatieve leefbaarheidseffecten. Aandachtspunten hiervoor zijn het verminderen van verticale snelheidsremmende maatregelen nabij woningen (zoals drempels) ten gunste van horizontale snelheidsremmers (wegversmallingen).

Effectuering 
Om de doelstellingen te realiseren heeft en zal de gemeente Leudal:

  • Een inspanningsverplichting om overleg te voeren met buurgemeenten; een netwerk van agrarische routes is grensoverschrijdend
  • Een inspanningsverplichting om overleg te voeren met de provincie Limburg, want de provincie is de beheerder van een groot deel van het wegennet

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnotaís.