6.2.2   Recreatief-toeristisch netwerk
 

Afstanden en modal split
Recreanten en toeristen bewegen zich in plattelandsgebieden met hoge belevingswaarden (natuur, afwisselend landschap, cultuurhistorie) hoofdzakelijk al wandelend, met een paard of met de fiets. Daarbij worden, afhankelijk van de verplaatsingswijze, globaal afstanden tussen de 10 en 50 kilometer afgelegd. Deze bewegingswijzen gaan altijd samen met autogebruik, om aan het begin van een route te komen. Door de dubbele vergrijzing zal het gebruik van dit netwerk in de komende decennia toenemen.

Ruimtelijk beleid
De gemeente Leudal wil recreatief-toeristische ontwikkelingen in de Maaszone concentreren. Vanaf de Maas wil de gemeente Leudal landinwaarts (tot aan de boszone van het Leudal) een zone ontwikkelen voor verblijfsrecreatie en fiets- en wandelrecreanten.

Mobiliteitsdoelstellingen
Ten aanzien van de bereikbaarheid van het Leudalse fietspadennetwerk wil de gemeente Leudal dit netwerk uitbreiden en aan laten sluiten op lange afstand fietsroutes. Daarnaast wil de gemeente zorgen voor halteplaatsen van buslijnen op belangrijke plaatsen waar deze wandel- of fietsroutenetwerken kruisen. Ook wil de gemeente parkeerplaatsen aanleggen bij startpunten van toeristische routes. Tenslotte streeft de gemeente naar een hoge kwaliteit van de fietspaden, bijvoorbeeld door uitvoering van de verharding in asfalt.

Ten aanzien van de veiligheid wil de gemeente Leudal zorgen voor voldoende sociale controle op en rondom wandel- en fietspaden, zonder dat dit ten koste gaat van de rust in natuurgebieden. De gemeente wil hier invulling aan geven door kleinschalige horecagelegenheden rondom deze routes te faciliteren. Ten aanzien van de verkeersveiligheid wil de gemeente Leudal overzichtelijke kruisingen realiseren tussen het recreatieve netwerk en andere netwerken.

Ten aanzien van de leefbaarheid wil de gemeente Leudal zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van de wandel- en fietspaden.

Effectuering
Om de doelstellingen te realiseren heeft en zal de gemeente Leudal:

  • Een inspanningsverplichting om overleg te voeren met buurgemeenten; een wandel- en fietsroutenetwerk is grensoverschrijdend
  • Een inspanningsverplichting om overleg te voeren met partijen uit de recreatieve en toeristische sector
  • Planologische en stedenbouwkundige condities creëren voor vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige horecaondernemingen die het netwerk versterken
  • Structureel budget reserveren op de begroting

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.