6.2.1   Regionaal-functioneel netwerk
 

Afstanden en modal split
Op het regionale schaalniveau gaat het om af te leggen afstanden tussen de 30 en 50 kilometer. Op dit netwerk vindt slechts een klein deel van het totaal aantal verplaatsingen plaats; het gebruik van de auto overheerst hierbij. Door de ontwikkeling van grootschalige voorzieningen zoals grote winkelcentra, outlet-stores, megabioscopen en mediamarkten op regionaal niveau en een toenemende vrije tijd van burgers wordt een grote toename van verkeer op dit netwerk verwacht door de gemeente Leudal. Daarnaast is de trend zichtbaar dat ook voor de dagelijkse activiteiten (boodschappen, sport, onderwijs) het regionale schaalniveau steeds belangrijker wordt.

Ruimtelijk beleid
Grootschalige functionele voorzieningen worden geconcentreerd in de steden Weert en Roermond (Outlet). Langs snelwegen worden grote vrijetijdsvoorzieningen (Toverland, A67) gebouwd. Binnen de gemeente Leudal heeft alleen Proteion op Hornerheide een regiofunctie.

Mobiliteitsdoelstellingen
Ten aanzien van de bereikbaarheid van grootschalige voorzieningen is het in de visie van de gemeente Leudal ondoenlijk om te sturen op de vervoermiddelenkeuze; de gemeente accepteert dat de auto het dominante vervoermiddel is op het regionaal-functioneel schaalniveau. Leudal wil dit optimaal accommoderen door de aansluitingen van lokale wegen op de hoofdwegenstructuur te verbeteren. De gemeente Leudal wil tevens de doorstroming op de hoofdwegen verbeteren, zodat de reissnelheden en betrouwbaarheid van de reis worden gegarandeerd.

Ten aanzien van de veiligheid zal de gemeente Leudal zorg dragen voor een goede oversteekbaarheid van wegen voor voetgangers en fietsers, alsmede voor de scheiding van de verschillende vervoersstromen.

Ten aanzien van de leefbaarheid wil de gemeente Leudal zorgen dat het verkeer dat gebruik wil maken van regionale voorzieningen voornamelijk gebruik maakt van het hoofdwegennet, en niet van het lokale wegennet.

Effectuering
Om de doelstellingen te realiseren heeft en zal de gemeente Leudal:

  • Een inspanningsverplichting om overleg te voeren met hogere overheden; gezien het schaalniveau waarop het verkeer zich begeeft is samenwerking essentieel
  • Een inspanningsverplichting om overleg te voeren met buurgemeenten; ruimtelijke ontwikkelingen aldaar hebben gevolgen voor de mobiliteitsstructuur van Leudal
  • Structureel budget reserveren op de begroting

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.