6.1.3   Goederennetwerk
 

Afstanden en modal split
Het goederenvervoer neemt in grote mate toe; deze groei manifesteert zich zowel op de weg als op het spoor en het water. Het goederenvervoer kent in grote mate een regionaal en (inter)nationaal karakter, over grote afstanden. De vervoerswijzekeuze lijkt in het goederenvervoer minder te worden be´nvloed door ruimtelijke ordening dan bij het personenvervoer het geval is. De bevoorrading van bedrijven in Leudal vindt alleen plaats over de weg (uitgezonderd de havenfaciliteiten). Omdat veel bedrijven steeds minder met voorraden werken, is er afhankelijk van de specifieke vraag vaak behoefte aan snelle levering in kleine hoeveelheden (just-in-time).

Ruimtelijk beleid
De gemeente Leudal zet in op het behouden en intensiveren van de huidige reguliere bedrijventerreinen binnen de gemeente en versterking van de kwaliteit daarvan. Daarnaast wil de gemeente Leudal kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken en in vrijkomende agrarische bebouwing faciliteren.

Mobiliteitsdoelstellingen
Ten aanzien van de bereikbaarheid vindt de gemeente Leudal dat bedrijfsactiviteiten met omvangrijke goederenstromen een goede aansluiting moeten hebben op het provinciale of nationale hoofdwegennet, de N280, N273 en de A2. Door het gebruik van de bestaande bedrijventerreinen te intensiveren zal de verkeersstroom in volume toenemen. De gemeente wil dit faciliteren door de wegenstructuur nabij de aansluitingen met het hoofdwegennet te verbeteren. Ten aanzien van de kleinschalige bedrijvigheid streeft de gemeente naar een systeem van toelevering dat de overlast voor de omgeving en het dorpse wegennet beperkt.

Ten aanzien van de veiligheid wil de gemeente Leudal zorg dragen voor een veilige inrichting van kruisingen waar veel goederenvervoer over heen komt, zodat ernstige ongevallen kunnen worden voorkomen. Daarnaast zal de gemeente Leudal plannen voor bedrijfsontwikkelingen in het kader van verkeer en vervoer doorrekenen op effecten voor de externe veiligheid.

Ten aanzien van de leefbaarheid wil Leudal stimuleren dat de geleiding van goederenvervoer zoveel mogelijk buiten de kernen plaatsvindt, omdat met name het goederenvervoer een belangrijk aandeel heeft in negatieve leefbaarheidseffecten (geluid, luchtvervuiling). De regionale wegenstructuur zal zˇ aantrekkelijk moeten zijn dat het goederenvervoer vanzelf voor deze routes kiest en niet voor doorgaande wegen door de kernen. Leudal wil eveneens het parkeren van vrachtwagens goed regelen.

Effectuering
Om de doelstellingen te realiseren zal de gemeente Leudal:

  • Overleg voeren met hogere overheden; gezien het schaalniveau waarop veel goederenvervoer zich begeeft is samenwerking essentieel
  • Route-informatie en regelgeving (bv. ten aanzien van vervoer gevaarlijke stoffen) baseren op de mobiliteitsdoelstellingen
  • Structureel budget reserveren op de begroting

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnotaĺs.