6.1.2   Woon-werk netwerk
 

Afstanden en modal split
De tijd dat het gebruikelijk was dat de werkplek in dezelfde plaats lag als de woning behoort definitief tot het verleden. Hetzelfde blijft echter de tijd die mensen maximaal kwijt willen zijn om te reizen van hun woning naar hun werk; mensen blijven maximaal één uur reizen om op hun werkplek te geraken. De gemeente Leudal wil het leefklimaat verbeteren door de bereikbaarheid van werkplekken te vergroten. Hoe meer werkplekken binnen één uur vanuit Leudal te bereiken zijn door verbeteringen aan de infrastructuur, hoe aantrekkelijker het wordt om in Leudal te wonen. Voor verplaatsingen over meer dan tien kilometer blijft de auto het dominante vervoersmiddel.

Ruimtelijk beleid
De gemeente Leudal zet in op het behouden en intensiveren van de huidige werklocaties binnen de gemeente en versterking van de kwaliteit daarvan.

Mobiliteitsdoelstellingen
Ten aanzien van de bereikbaarheid van de verschillende kernen binnen Leudal moet ketenvervoer (met als hoofdtransportmiddel openbaar vervoer) in een aantal gevallen een hoogwaardig en concurrerend alternatief gaan worden voor de auto. De gemeente zet in op het versterken van de samenhang tussen deze vervoerssystemen, onder andere door het ontwikkelen van vervoersknooppunten. Vanuit deze punten kunnen, in ieder geval in spitsperiodes, frequente en gerichte busverbindingen zorgen voor een goede aansluiting op Intercitystations in Weert en Roermond. De spitskwaliteit hoeft hierbij niet gelijk te zijn aan de dalkwaliteit, maar het OV moet wel betrouwbaar zijn. Ook wil de gemeente Leudal de voorzieningen ten aanzien van voor- en natransport verbeteren, bijvoorbeeld door het realiseren van goede fietsenstallingen en carpoolplaatsen. Met deze keuze voor andere vervoermiddelen wil de gemeente Leudal de eenzijdige druk op het wegennet in de spits verlichten. Waar nodig zullen knelpunten op het wegennet in spitsperiodes worden aangepakt, zodat de bereikbaarheid van werklocaties wordt gegarandeerd.

Ten aanzien van de veiligheid zal de gemeente Leudal inzetten op het verbeteren van de oversteekbaarheid van de grootste wegen die het grondgebied doorsnijden. Met name in de spitsperiodes is het belangrijk dat het langzame verkeer de mogelijkheid krijgt om zonder lange wachttijden wegen over te steken.

Ten aanzien van de leefbaarheid wil de gemeente Leudal negatieve spitseffecten binnen kernen voorkomen, maar wil dit niet ten koste laten gaan van de doorstroming op de hoofdwegen. Daarnaast zorgt een kwaliteitsslag in het openbaar vervoer voor een grotere mobiliteit voor met name jongeren (studenten) en ouderen. Bovendien zorgt de inzet van OV op piekmomenten voor aanzienlijk minder milieuvervuiling. Ten aanzien van de automobiliteit zorgt Leudal voor voldoende parkeerplaatsen in de woonomgeving.

Effectuering
Om de doelstellingen te realiseren stelt de gemeente Leudal de volgende randvoorwaarden:

  • Overleg voeren met partijen om frequentere openbaar vervoerlijnen te realiseren
  • Pas als duidelijk wordt dat de beïnvloeding van de spits met alternatieve vervoerswijzen geen structurele oplossing biedt, komt het bouwen van nieuwe infrastructuur in beeld
  • Door middel van nauwkeurige monitoring van verkeerssituaties zal de gemeente Leudal ernstige knelpunten in de wegstructuur tijdig signaleren en aanpakken
  • Structureel budget reserveren op de begroting

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.