6.1.1   Sociaal-maatschappelijk netwerk
 

Afstanden en modal split
Maatschappelijke voorzieningen zijn nu vaak op korte afstand gelegen van de woonomgeving. Als de voorzieningen tussen circa 2,5 en 7,5 kilometer afstand liggen, valt de modal split uit in het voordeel van de voetganger respectievelijk de fietser. Bij afstanden vanaf circa 10 kilometer van het vertrekpunt neemt het aandeel van de automobilist in de modal split  in grote mate toe. Doordat in de toekomst de afstanden tot enkele maatschappelijke voorzieningen worden vergroot zal er meer extern (vanuit de woonkern) georiŽnteerd verkeer met de auto plaatsvinden.

Ruimtelijk beleid
Voorzieningen worden gebundeld in clusters die waar mogelijk kernoverstijgend zijn; daarnaast vindt een spreiding van voorzieningen over kernen plaats. Lokalisering vindt plaats op goed bereikbare plaatsen. Vanuit het mobiliteitsbeleid wordt gestuurd op plaatsing in de dorpskernen of aan de dorpsentrees.

Mobiliteitsdoelstellingen
Ten aanzien van de bereikbaarheid wil de gemeente Leudal zorgen dat de automobiliteit niet fors toeneemt als gevolg van grotere afstanden tot aan maatschappelijke voorzieningen. Het clusteringsbeleid van voorzieningen is naar de mening van de gemeente Leudal kansrijk voor de verbetering van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Met de ruimtelijke keuze om vooral ook te intensiveren op een beperkter aantal plaatsen, wordt het mogelijk om hier een betere verbinding (hogere frequentie) aan te leggen door het verhogen van de vervoerswaarde. Belangrijk voor de voorzieningen is dat de verbindingen tussen de kernen onderling worden verbeterd, en niet uitsluitend de verbinding met buurgemeenten. Naast verbetering van het OV zet de gemeente Leudal in op het investeren in de aanleg van gerichte kwalitatief hoogstaande fietspaden die de belangrijkste woondorpen met de voorzieningenkernen verbinden. Tenslotte zorgt de gemeente Leudal voor een logische geleiding van de belangrijkste verkeers- en vervoersstromen op het interne routenetwerk.

Ten aanzien van de veiligheid wil de gemeente Leudal investeren in verkeersveilige en sociaal veilige fietsroutes van huis naar school en vice versa voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De verkeersinfrastructuur moet hiervoor zoveel mogelijk overeenstemmen in vorm, functie en gebruik. Onderlinge conflicten tussen zwakke en sterke verkeersgebruikers in verkeersstromen worden zoveel mogelijk voorkomen, of worden ten minste gemarkeerd voor alle weggebruikers. Voor woongebieden en nabij voorzieningenclusters betekent dit een duurzaam veilige inrichting van de wegen met onder andere snelheidsremmende maatregelen die doorgaand verkeer weren. Tenslotte zal de gemeente Leudal bij het locatiebeleid van gemeentelijke voorzieningen verkeersveiligheid als een belangrijk criterium meewegen.

Ten aanzien van de leefbaarheid zorgt de gemeente Leudal er voor dat bij maatschappelijke voorzieningen voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn, zowel voor autoís als voor fietsen. Daarnaast worden maatregelen genomen om foutparkeren te ontmoedigen in de woonwijken die in de nabije omgeving van een voorzieningencluster zijn gelegen. Om piekmomenten op te vangen worden kiss-and-ride voorzieningen aangelegd, zodat er geen filevorming ontstaat die de leefbaarheid in woonbuurten aantast.

Effectuering
Om de doelstellingen te realiseren zal de gemeente Leudal:

  • Overleg voeren met partijen om openbaar vervoerlijnen langs voorzieningenclusters te laten lopen en een optimale lijnvoering tussen Leudalse kernen te realiseren.
  • Voldoende volume ontwikkelen op de intensiveringspunten om zodoende een hogere vervoerswaarde voor het OV te bereiken; de gemeente Leudal heeft een inspanningsverplichting om ruimtelijke investeringen van derden hier naartoe te sturen. Realisatie van grote volumes op andere locaties gaat ten koste van de OV bereikbaarheid.
  • Een netwerk van Ďsafe havensí (OK-punten) faciliteren aan doorgaande school-thuis fietsroutes
  • Structureel budget reserveren op de begroting.

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnotaís.