3.2.4   CommerciŽle voorzieningen
 

Ruimtelijke mechanismen
Door een krimp van de bevolking in de gemeente Leudal zal, met name in de kleine kernen, het draagvlak voor commerciŽle voorzieningen verminderen. Daarnaast neemt de ruimtebehoefte van retailvoorzieningen toe; bestaande winkels worden steeds groter qua vloeroppervlak. Ten slotte neemt de Ďbelevingí van Ďwinkelení een belangrijkere positie in bij het bezoeken van winkelgebieden op een hoger schaalniveau.

Beleidsuitgangspunten
De gemeente Leudal ziet in dat het behouden van commerciŽle voorzieningen in alle kernen niet realistisch is. De gemeente streeft het volgende na:

 • Versterken van de winkelfunctie van centrumkern Heythuysen
 • Op relatief korte afstand van de consument aanbieden van winkels voor dagelijkse producten, tenminste in de autonome kernen en de centrumkern
 • Per centrum- en autonome kern een samenhangend en complementair aanbod
 • Een goede bereikbaarheid van de voorzieningen
 • Aantrekkelijkheid van winkelgebieden vergroten

Ruimtelijke weerslag
Om aan de beleidsuitgangspunten invulling te geven, en zodoende een duurzaam voorzieningenpatroon te realiseren, zal de gemeente Leudal optimaal anticiperen op de ruimtelijke mechanismen. Dit heeft de volgende ingrepen tot gevolg:

 • Concentreren en mengen van (typen) commerciŽle voorzieningen in de centra van kernen om synergievoordelen te behalen
 • Waar mogelijk clusteren van commerciŽle en niet-commerciŽle voorzieningen om dubbelgebruik van parkeervoorzieningen mogelijk te maken
 • Ruimte bieden voor de schaalvergroting van winkels
 • Investeren in een hoogwaardige aankleding van de openbare ruimte in concentratiegebieden

Effectuering
Om de ruimtelijke weerslag te realiseren zal de gemeente Leudal planologische en stedenbouwkundige condities creŽren waarbij, ook in de toekomst, ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van commerciŽle voorzieningen, bijvoorbeeld:

 • Toestaan van uitbouwen aan de achterzijden van panden binnen de aan- en bijgebouwenregeling.
 • Toestaan van bebouwing met een grotere hoogte van de begane grond, met dien verstande dat de vergroting dient te passen binnen de ruimtelijke karakteristiek van de locatie. Met andere woorden, het dorpse karakter dient wel behouden te blijven.

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnotaís.