3.2.3   Zorgvoorzieningen
 

Ruimtelijke mechanismen
De jongere generaties beroepsbeoefenaars in de eerstelijns zorg willen steeds minder zelfstandig opereren; de komende decennia zullen zij gaan opereren in loondienst en meer gaan samenwerken met andere beroepsbeoefenaars. Dit leidt tot de vorming van zogenaamde HOED-, TOED- en GOED- concepten (resp. huisartsen, tandartsen en gezondheidscentra onder één dak). De eerstelijns zorg krijgt ook te maken met de dubbele vergrijzing (steeds meer ouderen, die langer leven). Deze twee ontwikkelingen zorgen voor een fors groter ruimtebeslag van praktijken, een minder grote dichtheid van de spreiding en veel meer fysieke contacten tussen huisarts en patiënten.

Ouderen en gehandicapten willen graag zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Daarnaast is er een proces van extramuralisering gaande bij zorginstellingen. Door de vergrijzing zal de vraag naar aanpassingen in de directe woonomgeving in de toekomst toenemen.

Beleidsuitgangspunten
Leudal wil een gemeente zijn die in evenwicht is, met een eigen verantwoordelijkheid van burgers en een samenleving met een grote sociale cohesie. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk burgers zelfstandig kunnen functioneren en meedoen in de samenleving. Een goede gezondheid is daar een wezenlijk onderdeel van, voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen. De gemeente Leudal wil de gezondheid bevorderen door het faciliteren van een goed netwerk van zorgaccommodaties. Uitgangspunten daarvoor zijn:

  • Zoveel mogelijk zorgvoorzieningen aanbieden in iedere kern
  • Specifieke aandacht voor kwetsbare groepen (jongeren, ouderen)
  • Bereikbaar maken van zorgvoorzieningen
  • De mogelijkheid bieden om mensen zo lang mogelijk in de eigen kern te laten wonen
  • Ondersteuning van de mantelzorg

Ruimtelijke weerslag
Om aan de beleidsuitgangspunten invulling te geven, en zodoende een duurzaam voorzieningenpatroon te realiseren, zal de gemeente Leudal optimaal anticiperen op de ruimtelijke mechanismen. Dit heeft de volgende ingrepen tot gevolg:

  • Eerstelijns zorgvoorzieningen clusteren in multifunctionele accommodaties
  • Woonzorgzones creëren in de grootste kernen (toegankelijke, veilige en bruikbare openbare ruimtes)
  • Een goede aansluiting van openbaar vervoerdiensten naar zorgvoorzieningen realiseren

Effectuering
De gemeente Leudal biedt zelf geen zorg aan. Om de ruimtelijke weerslag te realiseren zal de gemeente:

  • Planologische en stedenbouwkundige condities creëren waarbinnen zorgvoorzieningen, ook in de toekomst, kunnen worden ontwikkeld

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.