3.2.2   Sportaccommodaties
 

Ruimtelijke mechanismen
Demografische factoren hebben een grote invloed op draagvlakvermindering voor de reguliere sportbeoefening. Ten eerste is er in de nabije toekomst meer sprake van ontgroening en vergrijzing in de gemeente Leudal; sportverenigingen zien dit terug in een terugloop aan leden. Ook is er een verschuiving in het type sporten dat gaat worden beoefend. Dit resulteert in een onderbenutting van de bestaande accommodaties. Ten tweede is er door individualisering en een toenemende aandacht voor de gezondheid een trend zichtbaar van toenemende ongebonden sportbeoefening. Fitness, golf en sport in de openbare ruimte nemen in populariteit toe. Daarnaast neemt op bestaande locaties van sportaccommodaties de overlast als gevolg van verkeer- en parkeerproblemen toe.

Beleidsuitgangspunten
Uitdrukkelijk onverminderd de algemene uitgangspunten heeft de gemeente een taak op het terrein van de realisatie van accommodaties voor basisbuitensporten. Om als basisbuitensport aangemerkt te worden, moet er sprake zijn van:

 • Een landelijk algemeen gangbare en algemeen aanvaarde sport, welke in nagenoeg elke gemeente in Nederland wordt beoefend
 • Een sport die een bijdrage levert aan de doelstellingen van het sportbeleid in het algemeen, aan de sportstimulering van doelgroepen (jeugd / senioren) in het bijzonder en aan de leefbaarheid in een kern of gemeente en die een brede deelname in de gemeente of dorpskern heeft, verdeeld over alle leeftijdscategorieŽn
 • Een sport die in de openbare ruimte / op de commerciŽle markt niet beschikbaar is
 • Sportbeoefening zonder winstoogmerk

Aan deze definitie van basisbuitensport voldoen in de gemeente Leudal de sporten voetbal en tennis. Daarnaast is er een redelijk grote animo aanwezig voor beoefening van volleybal en handbal. Daarnaast kent de kern Heythuysen op het gebied van atletiek een regiovoorziening.

Een optimale spreiding van buitensportaccommodaties in de gemeente Leudal staat ten dienste van het lokale sportbeleid. De hoofddoelen van het sportbeleid zijn:

 • Participatiegraad verhogen
 • Verhogen van de kwaliteit van de sportbeoefening
 • Realiseren van maatschappelijke doelen, waarbij sport als instrument wordt ingezet (waarden / normen / sociale cohesie)
 • Deelname doelgroepen vergroten: jeugd, jongeren, ouderen, bewoners met een beperking, allochtonen, mensen met een laag inkomen

Ruimtelijke weerslag
Om aan de beleidsuitgangspunten invulling te geven, en zodoende een duurzaam voorzieningenpatroon te realiseren, zal de gemeente Leudal optimaal anticiperen op de ruimtelijke mechanismen. Dit heeft de volgende ingrepen tot gevolg:

 • Realisatie van kernoverstijgende concentraties van sportaccommodaties; niet iedere vereniging krijgt meer de beschikking over een eigen accommodatie
 • De concentraties liggen voor de inwoners van de kernen binnen de gehanteerde afstandsrichtlijnen van het NOC*NSF
 • Het aantal speelvelden wordt verminderd en uitgevoerd in kunstgras bij een verregaande intensivering van het gebruik 
 • Differentiatie in het sportaanbod; minder van hetzelfde
 • Clustering van de sportaccommodaties met andere maatschappelijke voorzieningen, zodat dubbelgebruik van parkeervoorzieningen kan plaatsvinden
 • Delen van de openbare ruimte worden geschikt gemaakt voor sportbeoefening (bijvoorbeeld trimbanen, jeu-de-boules)

Effectuering
De gemeente Leudal realiseert zelf in beginsel geen nieuwe sportaccommodaties. Voor het creŽren van het nieuwe spreidingspatroon van bestaande voorzieningen zal de gemeente:

 • Structureel budget reserveren op de begroting
 • Planologisch ruimte bieden voor vestigingsmogelijkheden van buitensportaccommodaties die bestemd zijn voor inwoners van Leudal
 • Planologisch ruimte bieden aan de vestiging van commerciŽle sportaanbieders

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnotaís.