3.1.3   Speelruimte
 

Ruimtelijke mechanismen
De komende decennia zal de bevolkingssamenstelling van Leudal grote veranderingen gaan vertonen. Een proces van ontgroening zorgt er voor dat er minder kinderen zijn en dat de samenstelling van de leeftijdsklassen per kern gaat variŽren. Deze trend heeft invloed op de gebruiksduur en Ėintensiteit van de speelruimtes in de gemeente; deze zullen hierdoor afnemen bij ongewijzigd beleid. Verloedering en inefficiŽnt ruimtegebruik liggen hierdoor op de loer. Daarnaast zal de hoeveelheid informele speelruimte, die wordt gevormd door bosschages, trottoirs en plantsoenen, als gevolg van verdichting van kernen en een toename van verkeersstromen, verder afnemen. 

Beleidsuitgangspunten
De gemeente onderschrijft het belang van buiten spelen voor kinderen en zal zorg dragen voor voldoende aanbod van veilige speelruimte voor alle kinderen. De gemeente wil het spel van kinderen en het bewegen stimuleren, een gezonde ontwikkeling bevorderen en een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Een goede bereikbaarheid van speelruimte; ook voor kinderen met beperkingen, ouderen en zorgbehoevenden 
 • Een grote mate van herkenbaarheid van speelruimte
 • Oog voor levendigheid en toezicht (sociale controle)
 • Een keuze voor een hoge attractiewaarde en kwaliteit
 • Bevorderen van ďnatuurlijk spelenĒ
 • Speelruimte voor verschillende leeftijdscategoriŽn

Ruimtelijke weerslag
Om aan de beleidsuitgangspunten invulling te geven, zien wij jongeren als volwaardige medegebruikers van de openbare ruimte. Met recht kan er daarom ruimte worden gereserveerd voor de volgende na te streven ingrepen:

 • Aanleggen van kindvriendelijke routes door kernen naar speelruimtes (trottoirs, oversteekplaatsen, gescheiden fietspaden)
 • Een keuze voor ťťn of enkele speellocaties die centraal in een kern zijn gelegen
 • Clustering van openbare speelruimte met de ruimte van basisscholen, want door dubbelgebruik neemt het draagvlak en toezicht toe (ruimtelijk associŽren)
 • Schaalvergroting van de speelruimtes om meer avontuurlijkheid voor kinderen te realiseren
 • Aanleggen van voorzieningen voor ouderen, bijvoorbeeld een groot schaakbord of een jeu-de-boulesbaan.  
 • Clustering van speelruimtes voor de diverse leeftijdscategorieŽn; door multifunctionele speelruimtes nemen de gebruiksduur, de gebruiksintensiteit en de toekomstwaarde toe (agglomereren)
 • Kleine groengebieden in de nabijheid van kernen worden getransformeerd zodat medegebruik als speelruimte mogelijk is

Effectuering
De gemeente biedt deze speelruimte zelf aan. Voor het creŽren van voldoende kwalitatief aanbod van speelruimte zal de gemeente:

 • Structureel budget reserveren op de begroting
 • Bij bouwprojecten speelruimte vroegtijdig als vast onderdeel meenemen in de planning en hieraan ook voldoende budgetten koppelen
 • Planologische en stedenbouwkundige condities creŽren waarbinnen speelruimte, ook in de toekomst, kan worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld door bij het bepalen van de aard en omvang van openbare ruimte rekening te houden met de mogelijkheid om in de toekomst speelruimte te realiseren.

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnotaís.