3.1.2   Bibliotheek
 

Ruimtelijke mechanismen
De kleinste bibliotheken blijken niet in staat zelfstandig invulling te geven aan de geformuleerde provinciale en nationale prestatie-eisen. Daarom gaan bibliotheken fusies aan om een bepaalde schaalgrootte te bereiken die hiervoor nodig is. Bibliotheken verworden, door de opkomst van de digitale informatiewereld, meer tot informatie-makelaars (in een breed netwerk) die niet meer overal fysiek aanwezig behoeven te zijn.

Beleidsuitgangspunten
Het bibliotheekbeleid wordt regionaal vormgegeven, samen met de gemeenten Nederweert, Weert en Maasgouw. Voor de bibliotheek ligt een grote uitdaging in het cultureel ondernemen, waarmee de bibliotheek haar positie versterkt en minder afhankelijk wordt van gemeentelijke subsidie.

Ruimtelijke weerslag
Om een spreiding te realiseren die uitgaat van de vernieuwde prestatie-eisen zal de gemeente Leudal inzetten op het verminderen van het aantal bibliotheekvestingen. De gemeente Leudal onderkent wel de maatschappelijke waarde van de bibliotheek en opteert voor verschillende alternatieven, zoals: een boekenautomaat in een kern, steunpunten bij scholen (Brede School) of zorginstellingen, een bibliobus, een ophaal- en inleverpunt of vervoer van leners.

Effectuering
De gemeente Leudal biedt zelf geen bibliotheken aan. Om de ruimtelijke weerslag te realiseren zal de gemeente:

  • Planologische en stedenbouwkundige condities creëren waarbinnen de nieuwe spreiding kan worden vormgegeven

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.