1   Algemene beleidskaders
 

De gemeente Leudal werkt aan een nieuwe structuurvisie. Met het in werking treden van de nieuwe Wro (1 juli 2008) vormt de Structuurvisie een belangrijk gemeentelijk beleidsdocument. Een groene parel met dynamiek, een gemeente waarin het voor iedereen goed wonen, goed leven en goed werken is, nu en in de toekomst; daar zet de gemeente Leudal op in.

Met deze structuurvisie wil de gemeente regie voeren op de ontwikkelingen en processen die voor de toekomst van Leudal van belang zijn. Ontwikkelingen die het goed wonen, leven en werken ondersteunen en verbeteren wil de gemeente kunnen faciliteren en stimuleren. Voor sommige ontwikkelingen zal ze daarbij zelfs initiatiefnemer willen zijn. Voor andere ontwikkelingen is zij ook afhankelijk van initiatieven van derden, zoals ondernemers, woningcorporaties, instellingen, en burgers. Ontwikkelingen die afbreuk doen aan de toekomst van Leudal wil de gemeente waar mogelijk voorkomen.

De structuurvisie blikt vooruit op al deze ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen zullen naar verwachting plaatsvinden? En hoe wil de gemeente daarop inspelen?

Gebiedtypering

Leudal is niet alleen een woongemeente, maar ook zeker een agrarische gemeente. De agrarische achtergrond is ook in de kernen nog terug te vinden. Leudal bestaat uit 16 kernen in een fraai buitengebied. De 16 kernen zijn in drie verschillende typen onder te verdelen. Een verdere uitwerking is bij de Gebiedsbeschrijvingen te vinden. 

De centrumkern is Heythuysen. In Heythuysen zijn de meeste voorzieningen gelegen. Daarnaast zijn een aantal autonome woonkernen aanwezig: Haelen, Horn, Roggel, Neer en Ittervoort. De overige kernen zijn agrarische dorpen.

Een aantal overkoepelende beleidsdocumenten liggen aan deze structuurvisie ten grondslag. De belangrijkste zijn de regiovisie 2008-2028, gebiedontwikkeling Midden-Limburg en de gemeentelijke strategische overallvisie 2020 'Leven in Leudal'.

Limburgs Kwaliteitsmenu

Voortkomend uit de POL-aanvulling 'Verstedelijking, Gebiedsontwikkeling en Kwaliteitsverbetering' is het Limburgs Kwaliteitsmenu ontwikkeld. Dit is de opvolger van onder andere het VORm-, Ruimte voor Ruimte, Contouren en BOM+-beleid. Uitgangspunt van het Kwaliteitsmenu is dat ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk zijn, mits sprake is van een kwaliteitsverbetering. De kaders van het gemeentelijk kwaliteitsbeleid dienen bij voorkeur opgenomen te worden in de gemeentelijke structuurvisie. 

De gemeente Leudal staat achter de gedachte van het Kwaliteitsmenu. Zij geeft hier in deze Structuurvisie echter wel haar eigen invulling aan, met eigen randvoorwaarden. Een ruimtelijk planologische afweging is het uitgangspunt, alvorens de omgevingskwaliteit (kwaliteitsverbetering) aan de orde komt.