6.4   Ongewenste ontwikkelingen ten aanzien van de mobiliteitsstructuur voorkomen
 

Doel van het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen
De gemeente Leudal wil in de komende jaren de ruimtelijke verantwoordelijkheden, ambities en kansen vorm gaan geven; dit zal gaan leiden tot een groei van het personen- en goederenvervoer. Wanneer de gemeente deze groei zonder enige regie tot stand laat komen, bestaat het risico dat Leudal in de toekomst niet alleen minder bereikbaar, maar ook minder leefbaar of veilig wordt. Leefbaarheid en veiligheid stellen in de visie van de gemeente Leudal dus voorwaarden aan de mobiliteitsgroei; de bedreigingen bevinden zich op het vlak van schending van deze voorwaarden.

Bedreigingen
Bedreigingen die zich concreet voordoen zijn:

  • Toename van geluidshinder, bijvoorbeeld door vrachtwagens en combines
  • Verslechtering van de luchtkwaliteit
  • Ruimtedruk en doorsnijding, bijvoorbeeld door parkeerdruk door vrachtwagens in kernen en scheiding van leefgebieden van mens en dier door grootschalige infrastructuur
  • Verslechtering verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door onoverzichtelijke kruispunten
  • Verslechtering sociale veiligheid, bijvoorbeeld door een slechte verlichting van looproutes naar bushaltes en fietsroutes, vervuiling en verpaupering
  • Verslechtering externe veiligheid (als er gevaarlijke stoffen worden vervoerd)

Algemene beleidsuitgangspunten
De gemeente Leudal wil zoveel mogelijk voorkomen dat aspecten waar zij wel invloed op kan uitoefenen, ongewild van negatieve invloed zijn op de (effecten van de) mobiliteitsstructuur. De gemeente wil dit bereiken door:

  • Bij het ontwerpen van nieuwe verkeersstructuren rekening te houden met huidige en mogelijk toekomstige knelpunten
  • Bij nieuwe planvorming vroegtijdig aandacht te besteden aan de verkeersaantrekkende werking en parkeereisen

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.

Voor het overige beleid ten aanzien van de mobiliteitsstructuur: