6.3   Benutten van kansen ten aanzien van de mobiliteitsstructuur
 

Doel van het kansenbeleid
De gemeente Leudal is nadrukkelijk niet alleen verantwoordelijk voor het aanbieden van een goede mobiliteitsstructuur. Alle gebruikers en beheerders van weg, water en spoor zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de structuur. Initiatieven van andere overheden en afkomstig uit de markt die passen binnen de gestelde visie op de verschillende mobiliteitsnetwerken (in relatie tot andere beleidsvelden), zal de gemeente Leudal faciliteren of in publiek-private samenwerkingsverbanden gezamenlijk oppakken.

Ontwikkelingen die “moeten kunnen”
Kansen zijn er binnen de gemeente Leudal voor het uitvoeren van grootschalige infrastructurele projecten, zoals een light-rail verbinding over spoor Roermond-Weert. De gemeente Leudal staat ook open voor ontwikkelingen op en rond de Maas (recreatie of goederenvervoer).

Reactivering van de IJzeren Rijn wordt in eerste instantie als een bedreiging en ongewenste ontwikkeling gezien. De reactivering op het grondgebied van Leudal kan namelijk leiden tot een grote druk op omgeving en tot een barrierwerking. De uiteindelijke tracékeuze voor de IJzeren Rijn zal op basis van een Milieu-effectenonderzoek en maatschappelijke kosten-batenanalyse voor het dienen plaats te vinden. De gemeente Leudal wil alleen meewerken aan het initiatief wanneer aan de onderstaande algemene beleidsuitgangspunten wordt voldaan.

Algemene beleidsuitgangspunten
In beginsel wil de gemeente Leudal meewerken aan c.q. faciliteren van alle initiatieven die leiden tot verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid of leefbaarheid in Leudal. Voor de grote infrastructurele projecten worden daarbij de volgende aanvullende criteria gesteld:

  • Grote projecten dragen nadrukkelijk bij aan de mobiliteitsdoelstellingen van één of meer van de onderscheiden netwerken.
  • Grote projecten hebben niet alleen een meerwaarde voor Leudal op infrastructureel vlak, maar ook op het vlak van omgevingskwaliteit. Er dient duidelijk sprake te zijn van een plus, niet enkel van mitigerende maatregelen.
  • Initiatieven ten aanzien van nieuwe tracés worden beoordeeld op mate van barrièrewerking en doorsnijding van ruimtelijke eenheden.
  • Initiatieven die leiden tot verbetering van bereikbaarheid, veiligheid of leefbaarheid dienen niet in grote mate ten koste te gaan van één van de andere componenten.

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik op de kaart Gebiedsuitwerking Structuurvisie.

De uitvoeringsaspecten van het beleid zijn gebundeld in de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.

Voor het overige beleid ten aanzien van de mobiliteitsstructuur: