6.2   Extra ontwikkelingen ten aanzien van de mobiliteitsstructuur
 

Doel van het extra mobiliteitsbeleid
De gemeente Leudal ziet, naast het uitvoeren van de bij de basisverantwoordelijkheden genoemde netwerken, voor zichzelf ook een taak weggelegd ten aanzien van de andere mobiliteitsnetwerken. Maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen zijn de aanleiding voor aanpassingen aan deze structuren. Mobiliteitsbeleid ten aanzien van deze netwerken versterkt de afstemming van verkeer en vervoer met andere beleidsvelden.

De ambitie
Om de doelstelling waar te maken richt de gemeente Leudal zich daarbij op de volgende soorten mobiliteitsnetwerken:

  • Het regionaal-functioneel netwerk; omdat de gemeente Leudal haar verantwoordelijkheid wil nemen voor een goed functioneren van de regio Midden-Limburg.


  • Het recreatief-toeristisch netwerk; omdat de gemeente Leudal een goede woongemeente wil zijn moet er ook in de directe omgeving gerecreëerd kunnen worden. Daarnaast wil de gemeente ook toeristen mee laten delen in de landschappelijke kwaliteiten.


  • Het agrarisch netwerk; omdat door de schaalvergroting in de landbouw in de toekomst delen van de mobiliteitsstructuur niet meer aan de eisen voldoen.

Algemene beleidsuitgangspunten
De volgende algemene beleidsuitgangspunten gelden voor de gemeente Leudal bij het realiseren van de ambities:

  • Voor een goede mobiliteitsstructuur vindt de gemeente Leudal het van groot belang om bij de planvorming van bouwprojecten verkeersaspecten vroegtijdig te betrekken in de ontwikkeling
  • Maatregelen die in het kader van de ‘ambitie-netwerken’ worden genomen, mogen niet ten koste gaan van de netwerken waarvoor de gemeente Leudal een basisverantwoordelijkheid heeft
  • Voor de ‘ambitie-netwerken’ geldt dat de groei van de mobiliteit die zich hier voordoet op een duurzame manier moet worden opgevangen; dit houdt in dat de groei zich niet overal in de gemeente Leudal kan en mag voordoen. De groei moet worden opgevangen in gebieden met infrastructuur waar die groei zich op een duurzame manier kan voordoen: binnen de kaders voor leefbaarheid en omgevingskwaliteit

Voor het overige beleid ten aanzien van de mobiliteitsstructuur:

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.