6.1   De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid ten aanzien van de mobiliteitsstructuur
 

Doel van het basismobiliteitsbeleid
De gemeente Leudal voelt een basisverantwoordelijkheid voor de mobiliteitsnetwerken die het meest worden gebruikt door de inwoners van de gemeente Leudal. Dit zijn de netwerken die niet zozeer gericht zijn op specifieke doelgroepen, maar op de functies waarvan Šlle inwoners veelvuldig gebruik maken. Doelstellingen voor het realiseren van een goed basismobiliteitsnetwerk kunnen ook van betekenis zijn voor de versterking van andere netwerken.

Basistaakstelling
De mobiliteitsnetwerken waarvoor de gemeente Leudal een taak heeft voor haar grondgebied en jegens haar inwoners zijn:

  • Het sociaal-maatschappelijk netwerk; omdat in de toekomst grote veranderingen in het spreidingspatroon van voorzieningen gaan plaatsvinden, zal er een groter beroep worden gedaan op de mobiliteitsstructuur (volume, aard en lengte van verplaatsingen).


  • Het woon-werk netwerk; omdat de bereikbaarheidsdoelstellingen het meeste onder druk staan bij het woon-werk verkeer, vanwege het geconcentreerde aanbod in de tijd. De gemeente Leudal realiseert zich wel dat het gewoontegedrag ten aanzien van woon-werk mobiliteit lastig te doorbreken is.


  • Het goederennetwerk (m.u.v. agrarisch verkeer); omdat inefficiŽnties in dit netwerk grote gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de kernen van de gemeente Leudal vanwege de grootte van bedrijfsvoertuigen.

Mobiliteitsnetwerken die minder worden gebruikt door de inwoners van de gemeente Leudal zijn: het recreatief-toeristisch netwerk, omdat toeristische activiteiten slechts gedurende een beperkt aantal periodes in het jaar plaatsvinden en een groot medegebruik van niet-inwoners kent; het regionaal-functionele netwerk, omdat hier slechts een beperkt aantal dagen in de week gebruik van wordt gemaakt en het agrarische netwerk, omdat dit slechts door een bepaalde doelgroep in een beperkt gebied wordt gebruikt. Bij deze netwerken heeft de gemeente Leudal geen basisverantwoordelijkheid.

Algemene beleidsuitgangspunten
De volgende algemene beleidsuitgangspunten gelden voor de gemeente Leudal bij het realiseren van de basistaken:

  • In de Leudalse visie is mobiliteit onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. De gemeente streeft ernaar niet alleen nu, maar ook in de toekomst een optimale mobiliteit te garanderen. Er wordt niet ingezet op het boeken van korte termijnsuccessen, als dat ten koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op de lange termijn. Huidige knelpunten worden aangepakt als dat leidt tot een structurele verbetering in het mobiliteitsspectrum.
  • De gemeente Leudal wil bovenal zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod aan vervoersmogelijkheden. Hier wordt wel rekening gehouden met de demografische ontwikkeling, zodat een stabilisatie van de mobiliteitsgroei niet leidt tot bovenmatige investeringen.
  • Duurzaamheid betekent voor de gemeente Leudal ook dat zij rekening houdt met de effecten van innovaties (telewerken, ICT) op mobiliteit. Verwacht wordt dat deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe verplaatsingen, maar dat ook substitutie van verplaatsingen plaatsvindt.
  • Een goede inpassing van (nieuwe) infrastructuur, om de bestaande hoge omgevingskwaliteit van het buitengebied te behouden.

Voor het overige beleid ten aanzien van de mobiliteitsstructuur:

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnotaís.