5.3   Benutten van de kansen voor de omgevingskwaliteit
 

Op het gebied van de omgevingskwaliteit zijn, naast de gemeente, ook veel andere partijen, instanties en personen actief. Voor de beoordeling van initiatieven van derden zal de gemeente initiatief beoordelen op de bijdrage aan de omgevingskwaliteit.

Initiatieven van derden, die bijdragen aan de versterking van de omgevingskwaliteit van de dorpen, de bedrijventerreinen en het buitengebied, zullen waar mogelijk worden ondersteund. De gemeente zal bij het afwegen van deze ondersteuning rekening houden met de volgende aspecten:

Dorpen

 • de meerwaarde van het initiatief voor de woon- en leefkwaliteit van de dorpen;
 • de milieueffecten van het initiatief op de omgeving;
 • de heersende milieucondities;
 • de meerwaarde van het project met betrekking tot duurzaamheid; 
 • de betekenis van het initiatief voor de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte in de dorpen;
 • de effecten van het initiatief vanuit verkeersbewegingen en parkeerdruk;
 • de meerwaarde van het initiatief voor het aanbod binnen de gemeente ter bevordering van de belevingswaarde van de omgevingskwaliteit;
 • de manier waarop nieuwe initiatieven op een eigentijdse wijze invulling geven aan de versterking van bestaande kernspecifieke kwaliteiten.

Buitengebied

 • de meerwaarde van het initiatief voor de woon- en leefkwaliteit van het buitengebied;
 • de landschappelijke uitgangspunten c.q. inpassing in het landschap;
 • de milieueffecten van het initiatief op de omgeving;
 • de heersende milieucondities;
 • de meerwaarde van het project met betrekking tot duurzaamheid; 
 • de effecten van het initiatief vanuit verkeersbewegingen en parkeerdruk;
 • de meerwaarde van het initiatief voor het aanbod binnen de gemeente ter bevordering van de belevingswaarde van de omgevingskwaliteit;
 • tegenprestatie op basis van het kwaliteitsmenu. Dit dient nog verder uitgewerkt te worden in het gemeentelijke beleid.

Bedrijventerreinen

 • de mate waarop het initiatief een bijdrage levert aan de omgevingskwaliteiten van het bedrijventerrein (beeldkwaliteit, welstand etc.);
 • de milieueffecten van het initiatief op de omgeving;
 • de heersende milieucondities;
 • de meerwaarde van het project met betrekking tot duurzaamheid; 
 • de effecten van het initiatief vanuit verkeersbewegingen en parkeerdruk.

Voor het overige beleid voor omgevingskwaliteit: