4.3   Benutten van economische kansen
 

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen bieden een kans tot functiewijziging. Op deze wijze blijft het landelijk gebied vitaal en leefbaar. De gemeente Leudal wil onder randvoorwaarden initiatieven in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen kunnen faciliteren. Uitgangspunt is hierbij niet de nieuwe functie, maar de invloed van de functie op de omgeving. Bij de beoordeling van initiatieven zal de gemeente Leudal de volgende criteria hanteren:

 • de aard van het initiatief moet passen bij de functionele karakteristiek van de omgeving,
 • de aard en inrichting van het initiatief moet aansluiten bij de ruimtelijke karakteristiek van de omgeving,
 • het initiatief mag niet leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving,
 • het initiatief mag niet leiden tot extra milieuhygienische belemmeringen voor bestaande agrarische bedrijven,
 • het initiatief mag niet leiden tot milieuhygienische overlast op de omgeving,
 • op locatie-inrichtingsniveau zal duurzaamheid herkenbaar centraal moeten staan.

Toerisme en recreatie

Initiatieven vanuit de markt die een bijdrage leveren aan de toeristisch-recreatieve sector (zowel dag- als verblijfsrecreatie) in Leudal worden waar mogelijk gefaciliteerd. Het gaat hierbij zowel om kleinschalige initiatieven, maar ook om een grote trekker. Bij de beoordeling van initiatieven zal de gemeente Leudal de volgende criteria hanteren:

Bij grootschalige toeristisch-recreatieve initiatieven:

 • de locatie moet goed bereikbaar zijn via het hoofdwegennet en mag niet leiden tot extra verkeersstromen via de kernen,
 • de locatie moet landschappelijk goed inpasbaar zijn, waarbij de ruimtelijke effecten van het initiatief in een zone van ca 1 km rond het initiatief moet worden meegenomen,
 • het initiatief dient zijn parkeerbehoefte binnen de eigen locatie te realiseren,
 • op locatie-inrichtingsniveau zal duurzaamheid herkenbaar centraal moeten staan,
 • de locatie moet de potenties hebben om het initiatief in de toekomst verder door te ontwikkelen, zonder dat dit ten koste gaat van de bovengenoemde punten.

Bij kleinschalige toeristisch-recreatieve initiatieven:

 • de aard van het initiatief moet passen bij de functionele karakteristiek van de omgeving,
 • de aard en inrichting van het initiatief moet aansluiten bij de ruimtelijke karakteristiek van de omgeving,
 • het initiatief mag niet leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving
 • op locatie-inrichtingsniveau zal duurzaamheid herkenbaar centraal moeten staan.

Zorgsector

De ambitite van de gemeente is gericht op groei van de zorgsector rond het zorgcluster Hornerheide. Indien zich mogelijkheden ter versterking van het zorgcluster voordoen, wil de gemeente hierin kunnen faciliteren. Bij de beoordeling van initiatieven zal de gemeente Leudal de volgende criteria hanteren:

 • de verdere ontwikkeling van het zorgcluster moet goed bereikbaar zijn via het hoofdwegennet en mag niet leiden tot extra verkeersstromen via de kernen,
 • de locatie moet landschappelijk goed inpasbaar zijn, waarbij de ruimtelijke effecten van het initiatief in een zone van ca 1 km rond het initiatief moet worden meegenomen,
 • het initiatief dient zijn parkeerbehoefte binnen de eigen locatie te realiseren,
 • op locatie-inrichtingsniveau zal duurzaamheid herkenbaar centraal moeten staan,
 • de locatie moet de potenties hebben om het initiatief in de toekomst verder door te ontwikkelen, zonder dat dit ten koste gaat van de bovengenoemde punten.

Kleinschalige ontwikkelingen in zorg en educatie

Kleinschalige initiatieven vanuit de markt die een bijdrage leveren aan zorg en educatie worden waar mogelijk gefaciliteerd. Bij de beoordeling van initiatieven zal de gemeente Leudal de volgende criteria hanteren:

 • de aard van het initiatief moet passen bij de functionele karakteristiek van de omgeving,
 • de aard en inrichting van het initiatief moet aansluiten bij de ruimtelijke karakteristiek van de omgeving,
 • het initiatief mag niet leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving
 • op locatie-inrichtingsniveau zal duurzaamheid herkenbaar centraal moeten staan.

Grootschalige bedrijfsmatige ontwikkelingen

Initiatieven vanuit de markt die een bijdrage leveren aan de economie en werkgelegenheid worden waar mogelijk gefaciliteerd.  Bij de beoordeling van initiatieven zal de gemeente Leudal de volgende criteria hanteren:

 • ontwikkeling vindt primair plaats op bestaande bedrijventerreinen of op nieuwe te ontwikkelen bedrijventreinen, aansluitend op bestaande terreinen.
 • een nieuwe solitaire bedrijfslocatie zal door de gemeente alleen in overweging worden genomen indien:
  • door de aard en/of zijn specifieke bijdrage van het initiatief aan de regionale economie vestiging in de gemeente Leudal een zeer belangrijke meerwaarde biedt,
  • vestiging op, of grenzend aan een bestaand terrein in de gemeente Leudal of haar directe omgeving niet mogelijk is,
  • het mogelijk is een loactie te realiseren die goed bereikbaar is via het hoofdwegennet en mag niet leidt tot extra verkeersstromen via de kernen, en landschappelijk en milieuhygienisch aanvaardbaar is en inpasbaar is in de karakteristiek van Leudal.
 • glastuinbouw: bestaande bedrijven met glastuinbouw worden gefaciliteerd. Het betreft hier een aantal specifieke bedrijven. Voor deze bedrijven in maatwerk noodzakelijk. Er worden geen glastuinbouwconcentratiegebieden aangewezen voor nieuwe glastuinbouwbedrijven.

Voor het overige beleid voor economie en werkgelegenheid: