3.4   Ongewenste ontwikkelingen bij welzijn en voorzieningen voorkomen
 

Doel van het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen
De ontwikkeling van commerciŽle en niet-commerciŽle voorzieningen wordt bepaald door bedrijfseconomische afwegingen, randvoorwaarden en kaders vanuit de rijksoverheid, zoals financieringscondities en door management organisatorische afwegingen. De keuzen die een bedrijf of instelling daarbij maakt, kunnen voor de gemeente Leudal ongunstig uitvallen en effecten hebben op de woon- en leefkwaliteit van de gemeente. De invloed van de gemeente op dergelijke beslissingen is in veel gevallen beperkt. Het onderkennen van de bedreigingen is echter in veel gevallen de eerste stap in het pogen de negatieve effecten te voorkomen. Daarbij staat centraal dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de toekomstwaarde van investeringen.

Bedreigingen
Bedreigingen die zich concreet voordoen zijn:

 • Leegstand van accommodaties, ten gevolge van vertrek van, of beŽindiging van de dienstverlening door maatschappelijke instellingen; met name in de kleinste kernen van de gemeente Leudal
 • Leegstand van commerciŽle ruimten als gevolg van faillissementen of verhuizing van ondernemingen (winkels, horeca, toerisme, recreatie)
 • Toenemende reisafstanden naar grotere voorzieningencentra
 • Overlast van omwonenden

Door ontwikkelingen op het vlak van infrastructuur maar ook verandering in de dienstregeling kan de bereikbaarheid van voorzieningen in en buiten de gemeente Leudal onder druk komen te staan.

PotentiŽle locaties die van betekenis kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen, zijn veelal ook voor andere ruimtelijke ontwikkelingen interessant. Uit planeconomische motieven wordt soms gekozen voor een economisch aantrekkelijke invulling op de korte termijn. Dit kan tot gevolg hebben dat op de langere termijn bepaalde voorzieningen niet meer in de gemeente Leudal gehuisvest kunnen worden, waardoor de inwoners daarvoor aangewezen zullen zijn op het aanbod buiten de gemeente.

Samengevat heeft de gemeente Leudal te maken met een bedreigingenvraagstuk in de volgende spanningsvelden ten aanzien van welzijn en leefbaarheid:

 • Spanning tussen welbevinden en leefbaarheid
 • Spanning tussen rust en ruimte en een vitale kern
 • Spanningen tussen autochtonen en nieuwe gebruikers van de voorzieningen
 • Groeien van kernen voor draagvlakbehoud versus het huidige karakter van een kern
 • De nieuwe dorpsbewoner in het buitengebied
 • Ontwikkelingen waarop de inwoners geen grip meer hebben

Algemene beleidsuitgangspunten
De gemeente Leudal wil zoveel mogelijk voorkomen dat aspecten waar zij wel invloed op kan uitoefenen, ongewild van negatieve invloed zijn op beslissingen van bedrijven en instellingen. Zij wil dat bereiken door:

 • Het terugdringen van niet-noodzakelijke beperkingen ten aanzien van het bouwen of het gebruik van gebouwen bij de actualisering van bestemmingsplannen;
 • Het bieden van een heldere en slagvaardige procesgang voor initiatieven die niet mogelijk zijn binnen het vigerend instrumentarium, maar wel van belang zijn voor de gemeente Leudal;
 • Een adequate dienstverlening op het gebied van vergunningen;
 • Voldoende voor toekomstige voorzieningen van belang zijnde locaties planologisch vaststellen. Het aantal m≤ huidig gebruik is hierbij het uitgangspunt.

Gebrek aan informatie kan wederzijds leiden tot het nemen van beslissingen die niet beoogde effecten hebben. De gemeente hecht daarom veel waarde aan een goede communicatie met bedrijven en instellingen op het vlak van voorzieningen. Zij wil dit bereiken door:

 • Een regelmatig overleg met de partijen die van betekenis zijn in het veld van de voorzieningen;
 • Het instellen van een portaal waar bedrijven en instellingen op het vlak van voorzieningen, gericht vragen kunnen neerleggen waarbij de gemeente een rol kan spelen.

Het beleid voor maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen voor goed wonen en leven is uitgewerkt in vier vormen van beleid:

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnotaís.