3.3   Benutten van kansen voor welzijn en voorzieningen
 

Doel van het kansenbeleid
Het realiseren van een leefbare woonomgeving is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente; zeker wanneer de aandacht over 16 kernen verdeeld moet worden is het belangrijk dat iedereen meedenkt. De gemeente Leudal staat daarom open voor iedereen die initiatieven ontplooit ten aanzien van het bevorderen van gemeenschapsvorming, persoonlijke- en sociale ontwikkeling en de zelfredzaamheid. De gemeente Leudal is voornemens om met name te sturen vanuit de gedachte “moet kunnen” (kansen benutten).

Ontwikkelingen die “moeten kunnen”
Kansen zijn er binnen de gemeente Leudal voor het versterken van horecavoorzieningen in relatie tot recreatie en toerisme, evenals voor de lokaal gebonden winkelvoorzieningen. Daarnaast zijn er kansen voor, zoals in de Regiovisie Midden-Limburg vermeld, het ontwikkelen van diverse soorten regionale zorgfaciliteiten. Hierbij kan worden gedacht aan zorginstellingen, zorghotels, comfortwoningen en onderzoekscentra. Ook voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld meditatie, uitvaart en welness in een soort landgoedachtige setting kunnen worden ingepast. De gemeente creëert de ruimtelijke condities, de invulling van de commerciële voorzieningen zal door de markt moeten plaatsvinden.

Algemene beleidsuitgangspunten
In beginsel wil de gemeente Leudal meewerken aan c.q. faciliteren van alle commerciële en maatschappelijke initiatieven die leiden tot het verbeteren van de leefbaarheid en verbetering van het voorzieningenpatroon. De gemeente hanteert wel een aantal criteria waaraan de initiatieven moeten voldoen om het initiatief te laten verworden tot een ‘kans’ voor Leudal:

 • Hun functionele bijdrage aan het totale voorzieningenpatroon
  - Mate van beïnvloeding van concentratiegebieden
 • Inpasbaarheid in maat en schaal in de omgeving
 • De effecten op andere functies in de omgeving
 • De effecten op de kwaliteit van de omgeving, waaronder:
  - Geluidsoverlast
  - Geurhinder
  - Gevaar
  - Verkeersaantrekkende werking en parkeeroverlast

Op het moment dat de voorziening verduurzaamd wordt c.q. wil worden, worden de sturingsuitgangspunten en ruimtelijke eisen zoals vermeld bij de basisverantwoordelijkheid en de ambitie toegepast.

Het beleid voor maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen voor goed wonen en leven is uitgewerkt in vier vormen van beleid:

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.