3.1   De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor welzijn en voorzieningen
 

Doel van het basisvoorzieningenbeleid
Mensen vinden in levendige dorpen alles om zich te (blijven) ontplooien. Zonder mensen geen dorp. Om in de kernen van Leudal goed te kunnen wonen en leven is een sociaal-ruimtelijke structuur, die zowel kansen biedt voor ontplooiing en burgerschap als een vangnet voor mensen die om welke reden dan ook buiten de maatschappij dreigen te vallen, essentieel. Dat vergt ruimte, zowel binnen de kernen als een keuze in aanbod tussen de kernen. Kortom: ruimte op plekken die er toe doen. Alleen zo raken voorzieningen ingebed in een gebied en alleen zo krijgen deze voorzieningen betekenis voor de inwoners van Leudal.

Basistaakstelling
De basisvoorzieningen waarvoor de gemeente een (wettelijke) taak heeft voor haar grondgebied en jegens haar inwoners zijn:

 • Onderwijs- en onderwijsgerelateerde voorzieningen
  - Primair onderwijs, inclusief bewegingsonderwijs en kinderopvang
 • Maatschappelijke voorzieningen
  - WMO servicepunten
  - Ontmoetingsruimtes
  - Jeugdwerk
  - Bibliotheek

Algemene beleidsuitgangspunten
Naarmate de druk op de schaarse ruimte toeneemt en de bevolkingskrimp zich in Leudal meer laat gelden, vergt het overeind houden en inbedden van deze voorzieningen in de kernen een steeds grotere inspanning. Meervoudig gebruik van voorzieningen wordt eerder regel dan uitzondering, maar er is nog een grote slag te maken. Gezien de constante vernieuwing in het sociale domein is flexibiliteit naar de toekomst bij deze voorzieningen van essentieel belang.

Aan deze flexibiliteit worden de volgende voorwaarden voor beleid gesteld:

 • Garantie van minimaal één ontmoetingsplaats per kern
 • Voorzieningen van particulieren / instellingen maken nadrukkelijk deel uit van het totale voorzieningenpatroon
 • Er wordt maatwerk geboden per verzorgingsgebied; dit betekent behalve ‘de ontmoetingsplaats per kern’:
  - zorg voor een aanbod van voorzieningen dat nadrukkelijk kernoverstijgend is
  - zorg dat het blikveld – zowel in het voorzien in een aanbod als het afzien van een aanbod – op onderdelen de gemeentegrenzen zal overstijgen
 • Multifunctioneel gebruik is een randvoorwaarde voor het maatwerk per verzorgingsgebied

Het is vanzelfsprekend niet reëel om te verwachten dat nooit en op geen enkele wijze moet worden afgeweken van bovengenoemde garantie. Dit dient echter nadrukkelijk de bekende uitzondering op de regel te zijn. Overwegingen die aan een dergelijke uitzondering ten grondslag kunnen liggen betreffen met name het ontbreken van een aantoonbaar breed gedragen initiatief en spankracht vanuit de lokale gemeenschap, een te minimale bezetting van de voorziening en een te zeer verliesgevende exploitatie.

 Daarnaast gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Clustering van voorzieningen moet een duidelijke meerwaarde hebben, de synergiewaarde is bij voorkeur zo hoog mogelijk
 • Al te grote bouwmassa’s als gevolg van clustering worden niet nagestreefd, het dorpse karakter moet behouden blijven
 • De mogelijke invulling van leegkomende locaties moet een meerwaarde hebben voor de omgeving of de opbrengsten van de nieuwe bebouwing van de locatie moeten ten goede komen aan de nieuwe locatie van de voorziening
 • Er is specifieke aandacht voor de behoeften van kwetsbare groepen

Voor het overige beleid voor maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen voor goed wonen en leven:

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnota’s.