2.3   Benutten van de kansen voor wonen en woonomgeving
 

De gemeente Leudal wil de kansen, die zich voordoen op de woningmarkt, zo goed mogelijk kunnen benutten. Zij is daarbij ook afhankelijk van initiatieven van marktpartijen (corporaties, commerciŽle ontwikkelaars, zorginstellingen, e.d.). Die hebben een eigen verantwoordelijkheid en een eigen belang om woningbouwplannen op te stellen. De woningvoorraad van de gemeente Leudal bestaat ongeveer voor 77% uit woningen in de koopsector. Ondanks het grote koopaanbod wil de gemeente in staat zijn op dergelijke initiatieven en plannen een goede regie te voeren, zodat deze plannen kwantitatief en kwalitatief de juiste bijdrage leveren aan goed en zorgeloos wonen in Leudal.

Inspelen op mogelijkheden herijking bestaande woningbouwplannen

Indien door bijvoorbeeld veranderende marktomstandigheden bestaande woningbouwplannen opnieuw tegen het licht worden gehouden, wil de gemeente Leudal de mogelijkheid aangrijpen om de woningbouwplannen te kunnen herijken en af te zetten tegen de volkshuisvestingsdoelen. Dit geldt ook voor de plannen waar nog geen harde afspraken vastliggen (waar bijvoorbeeld enkel een intentieovereenkomst is). Op deze wijze kan de gemeente meer sturing geven aan de uitvoering van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid.

Toetsingskader voor woningbouwplannen

De gemeente Leudal zal plannen en initiatieven voor woningbouw en herstructurering / renovatie van de bestaande woningvoorraad beoordelen op de bijdrage aan de kwaliteiten van de woonbuurten en de kern, waar dat bouwplan gerealiseerd gaat worden. Daarnaast worden initiatieven en plannen beoordeeld op de bijdrage aan het vergroten en versterken van de woningvoorraad voor de kwetsbare doelgroepen. Flexibel en levensloopbestendig bouwen  geniet hierbij de voorkeur aangezien op deze wijze (op termijn) meerdere doelgroepen kunnen worden bediend.

Als criteria hanteert de gemeente:

 • de bijdrage aan de gewenste diversiteit van de opbouw van de woningvoorraad in de dorpen;
 • de bijdrage aan de gewenste verhuisdynamiek (doorstroming) in de dorpen;
 • de bijdrage aan gewenste stimulering van belangrijke doelgroepen;
 • de bijdrage aan de ruimtelijke karakteristiek en omgevingskwaliteit van de dorpen;
 • de duurzaamheid van de ontwikkeling;
 • de verhouding bebouwing en openbare ruimte (recreatie, spelen, groene ruimte) 
 • voor uitbreiding van woningen binnen de bebouwde kom hanteert de gemeente op bestemmingsplanniveau de uitgangspunten zoals verwoord in de bijlagen van de 'Beleidsnotite wonen'.

Toetsingskader voor uitbreiding woonfunctie buitengebied 

De gemeente Leudal zal aan plannen en initiatieven voor uitbreiding van de woonfunctie in het buitengebied alleen medewerking verlenen indien het een verbouwing of herontwikkeling van een bestaande gebouwde locatie betreft. De gemeente zal daarbij maximale flexibiliteit hanteren in situaties waar het tijdelijke mantelzorg betreft. Alle initiatieven zullen daarnaast worden beoordeeld op de bijdrage aan de kwaliteiten van het buitengebied en de omgevingskwaliteiten, waar dat bouwplan gerealiseerd gaat worden. De gemeente stelt hierbij de volgende eisen:

 • Uitbreiding van de woning tot 750 m3 is mogelijk;
 • Indien sprake is van inpandifge verbouwing is uitbreiding tot 1000 m3 mogelijk
 • Indien de inhoud van de woning groter wordt dan 650 m3 is een tegenprestatie noodzaklijk door een bijdrage te leveren aan de verbetering van de omgevingskwaliteiten. Dit kan door bijvoorbeeld sloop van oude gebouwen, natuurontwikkeling of erfbeplanting;
 • Toename van bijgebouwen is enkel mogelijk na sloop van bestaande bijgebouwen en wanneer deze bijgebouwen landschappelijk worden ingepast.

Toetsingskader huisvesting van seizoensarbeiders

In de gemeente Leudal is de agrarische sector goed vertegenwoordigd. Een van de gevolgen hiervan is, dat een groot aantal seizoensarbeiders in de gemeente actief zijn. Deze seizoensarbeiders worden via de private sector gehuisvest. Om te waarborgen dat de leefomstandigheden voor gebruikers van de huisvesting van een acceptabel niveau zijn, hun veiligheid voldoende is gewaarborgd en de gekozen huisvestingsvorm niet ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving heeft de gemeente een toetsingskader opgesteld. Huisvesting van seizoensarbeiders is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit het toetsingskader. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie soorten huisvesting:

 • Huisvesting in bestaande woningen: dit is zondermeer mogelijk
 • Huisvesting op recreatieve voorzieningen: Bij het gebruik van recreatieve voorzieningen wordt geen onderscheid gemaakt tussen het bieden van logies voor recreatief gebruik, en tussen het bieden van logies aan seizoenarbeiders. Teneinde de recreatieve verblijfscapaciteit te waarborgen wordt het aantal beschikbare plaatsen dat wordt ingezet voor het bieden van logies aan seizoenarbeiders alsmede het aantal personen, gebonden aan een maximum.
 • Huisvesting op het agrarisch bedrijf: huisvesting van seizoensarbeiders op het agrarisch bedrijf is mogelijk mits de huisvesting plaatsvindt binnen de bestaande bedrijfsgebouwen of in woonunits/stacaravans binnen het bouwblok. Er worden wel voorwaarden aan de lengte van het verblijf en het aantal seizoensarbeiders gesteld. Bovendien dienen de woonunits e.d. landsachappelijk ingepast te worden.

Voor een verdere uitwerking van het beleid wordt verwezen naar de 'Beleidsnota huisvesting seizoensarbeiders'.

Voor het overige beleid voor wonen en woonomgeving: