7.2   Ambities op het gebied van infrastructuur en verkeer
 

Onze ambitie op het gebied van bereikbaarheid en verkeer, waarvoor we ons extra in willen zetten, ligt in het verlengde van onze basisverantwoordelijkheid:

  1. Het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg;
  2. Het verbeteren van de bereikbaarheid middels OV en fiets;
  3. Het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Deze hoofdkeuzen werken we hierna uit. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we graag naar de onderliggende beleidsdocumenten, welke via deze digitale structuurvisie toegankelijk zijn.

   

Ad 1. Het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg 
Wat betreft de bereikbaarheid over de weg hebben we buiten ons lokale wegennet beperkte invloed. We kunnen als gemeente andere partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en middels `lobbyen` trachten onze doelen te bereiken. Onze bereikbaarheid over de weg zal flink verbeterd worden middels het project Grenscorridor N69 en de aanleg van de Westparallel als belangrijk onderdeel daarvan (zie voorgaand onderdeel 7.1). De komende periode gaan we aan de slag met planvorming rondom de af te waarderen N69. We hebben hiervoor de ambitie van een groene dorpsentree geformuleerd. Dit zal gekoppeld worden aan de realisatie van de HOV-verbinding. Hierdoor kan werk met werk gemaakt worden. De N69 zal echter nooit een echte rustige laan worden.

Naast het in het voorgaand onderdeel 7.1. beschreven onderzoek naar de effecten van de ruimtelijke ontwikkelingen en de Westparallel, hebben we ook onderzocht, of er mogelijk toch extra infrastructuur noodzakelijk is in de vorm van een extra oost-west-verbinding. Doel hiervan zou zijn een beteren verkeersafwikkeling (en minder hinder) als gevolg van de ontwikkelingen in Hoogh Waalre en een extra verbinding tussen Aalst en Waalre en daarmee een afnemende verkeersintensiteit op de bestaande oost-west-verbinding. Het onderzoek (door DHV, 'Verkeersstudie oost-west verbinding', juli 2012) laat zien dat de woningbouw in Hoogh Waalre leidt tot een licht verhoogde verkeersdruk in Waalre en omgeving. De bestaande verkeersknelpunten in Waalre (N69 en kruispunt Willibrorduslaan-Bergstraat) krijgen echter nauwelijks extra verkeer te verwerken. Het verkeer vanuit Hoogh Waalre rijdt voornamelijk via de Onze Lieve Vrouwedijk richting Veldhoven en Eindhoven.
Wanneer dit gecombineerd wordt met de effecten van de aanleg van de Westparallel, dan laat dit zien dat de situatie per saldo (flink) verbeterd wordt: de beperkte toename van de verkeersintensiteiten is een stuk lager dan de flinke afnames van de verkeersintensiteiten als gevolg van de aanleg van de Westparallel. Een eventuele aanleg van een oost-west-verbinding tussen Hoogh Waalre en de Burgemeester Mollaan zorgt voor een forse doorgaande verkeersstroom door Hoogh Waalre. De Heistraat is een erftoegangsweg en dient in het geval van een oost-west-verbinding gereconstrueerd te worden tot een gebiedsontsluitingsweg. Het onderzoek laat ook zien dat aanvullende maatregelen tegen doorgaand verkeer in Hoogh Waalre geen optie zijn, omdat de kosteneffectiviteit beperkt is en de maatregelen omvangrijk moeten zijn om het doorgaande verkeer te weren. Een eventuele oost-west-verbinding is alleen kansrijk ten noorden van het Gat van Waalre met een directe aansluiting op de Onze Lieve Vrouwedijk, waarbij de huidige erftoegangswegen in Hoogh Waalre geen onderdeel zijn van de nieuwe verbinding. Deze variant heeft echter wel weer een verkeersaantrekkende werking voor verkeer van en naar Veldhoven (MMC, ASML), waardoor de nieuwe verbinding en de Burgemeester Mollaan gaan functioneren als alternatief voor de Randweg Eindhoven en dat is ongewenst. Het onderzoek laat zien dat het niet effectief en ook niet wenselijk is om een oost-west-verbinding aan te leggen: dit leidt niet tot de beoogde effecten, maar juist tot extra knelpunten. De aanleg van de Westparallel leidt tot een forse vermindering van de verkeersintensiteiten (in 2030 zelfs onder het huidige niveau) en daarmee tot een verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in onze dorpen.  

Als gemeente streven we eveneens niet naar een (nieuwe) westelijke verbinding richting de te realiseren Westparallel: het lokale verkeer kan in de toekomst soepel via de bestaande structuur afgewikkeld worden. Een nieuwe verbinding naar de Westparallel zorgt voor extra (sluip)verkeer door onze gemeente.  

Ad 2. Het verbeteren van de bereikbaarheid middels OV en fiets
Als gemeente hebben we beperkte mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het verbeteren van het openbaar vervoer. Waar we die mogelijkheden hebben, grijpen we die aan. Door overleg en lobby trachten we in ieder geval het OV minimaal op het huidige niveau te behouden. Vooral veel jeugd en ouderen maken gebruik van het openbaar vervoer om bij voorzieningen te komen in Eindhoven en Valkenswaard.

Op lokaal niveau trachten we door het versterken van het systeem van collectief vervoer, gebaseerd op een structuur van hoofdzakelijke vrijwilligers, te versterken. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van onze voorzieningen voor de bewoners geborgd.

Daarnaast werken we in regionaal verband mee aan de uitbreiding van het HOV-netwerk. Zo is er de ambitie om te komen tot een HOV-verbinding (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) tussen Eindhoven -gemeente Waalre-Valkenswaard.

Bereikbaarheid per fiets
Aan de bereikbaarheid voor fietsers, zowel voor bestemmingen binnen als buiten onze gemeentegrenzen, wordt op verschillende niveaus gewerkt. Als onderdeel van het Gebiedsakkoord N69 wordt gewerkt aan de realisatie van een hoogwaardige fietsroute over het voormalige spoortracé centraal door onze gemeente in het bosgebied. Deze fietsverbinding haakt aan op de 'slowlane' (een fietssnelweg) die aan de Eindhovense zijde van de A67 wordt gerealiseerd en zorgt voor een directe verbinding naar Valkenswaard, en zal bijvoorbeeld voor schoolgaande jeugd een goed alternatief vormen. Ook voor recreanten wordt het een aantrekkelijke route. Daarnaast zal deze nieuwe fietsroute van belang zijn voor woon-werkverkeer. Van belang is dat er vanaf dit tracé goede verbindingen komen met de voorzieningencentra in de dorpen. De veiligheid op deze hoogwaardige fietsroute vormt een aandachtspunt, in verband met de geïsoleerde ligging.

Tenslotte werken we aan de realisatie van het zogenaamde 'rondje (achtje) Waalre'. Deze is vooral in toeristisch-recreatief opzicht van belang. Dit rondje verbindt bestaande fietsroutes tot een echt rondje Waalre en haakt op op zowel de hoogwaardige fietsroute op het voormalige spoortracé en op de slow-lane in Eindhoven. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om verbindingen te maken met de fietsnetwerken buiten onze gemeentegrenzen, met name naar het zuiden en het noord-oosten zijn op dit moment geen aantrekkelijke verbindingen.

Ad 3. Het bevorderen van de verkeersveiligheid
De veiligheid van de verschillende weggebruikers staat voor ons centraal. We werken structureel aan het bevorderen hiervan middels het implementeren van het maatregelenpakket Duurzaam Veilig.

Het beleid voor bereikbaarheid en verkeer is uitgewerkt in vier vormen van beleid: